PLC#4

โพสต์6 ก.ย. 2562 21:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 21:36 ]

7 กันยายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ ครั้งที่ 4  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อทบทวนมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด และนำไปใช้เป็นแนวทางในการขยายผลสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
        กลุ่มเป้าหมายได้รับแนวทางในการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปขยายผลการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เผยแพร่แกครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบไป. 

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1360621237420684&__tn__=-UC-R

Comments