PLC นิเทศโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์28 ส.ค. 2560 22:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2560 18:03 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560

ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์

"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์
ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"

ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=861684507314362


"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"

        # รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        # ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) >>> คลิก
        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก
        จริธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู (ศน.บุญสุพร เพ็งทา) >>> คลิก
        จริยธรรมในการพัฒนางานกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม (ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร) >>> คลิก
        # จริยธรรมเด่นโรงเรียนบ้านคลองโยง (ศน.อรวรรณ ริ้วไสว) >>> คลิก 
        # จริยธรรมเด่นโรงเรียนคุณธรรม (ศน.สายใจ ฉิมมณี) >>> คลิก
        # จริยธรรมเด่นกลุ่มโรงเรียนบางเลน (ศน.เกริน ช้อยเครือ) >>> คลิก
Comments