ปรับกระบวนทัศน์

โพสต์12 ก.ค. 2556 02:53โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2556 03:04 ]
วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556

    การอบรมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ  ณ ห้องประชุมบ้านสวนฝน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ
    2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 79 คน

กิจกรรม :  พิธีเปิดโดยนายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นฐ. 2 / กล่าวรายงานโดยนายจิระชัย ทีคำ รอง ผ.อ. สพป.นฐ.2 / กิจกรรมฟังบรรยายรับความรู้ แบ่งกลุ่มวิเคราะห์วัฒนธรรมขององค์การ สรุป / นันทนาการ

หลักสูตร เนื้อหาสาระ : กระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน / ศิลปะการทำงานกับเพื่อนร่วมงานและการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาองค์การในยุคการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล  ผู้ช่วยคณะบดี คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

ความคาดหวัง : การมีส่วนร่วมในการปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ไปสู่ระบบใหม่ที่เป็นองค์การสมัยใหม่ ที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม : ได้รับแนวทางในการปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ ได้แก่ "ทีมงานคุณภาพมีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการ"  

ปรับกระบวนทัศน์

Comments