ประชุม

โพสต์14 พ.ค. 2564 17:17โดยWebmaster Supervisory

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมขี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อราชการต่าง ๆ ภายในกลุ่มนิเทศฯ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
    ๑. การประกันคุณภาพภายใน
    ๒. นิเทศภายใน
    ๓.โครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕
    ๔. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
    ๕. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

        นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการสำรวจข้อมูลความต้องการฉีดวัดซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ตามความสมัครใจของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต ๒
Comments