ประชุม

โพสต์8 มิ.ย. 2564 16:57โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2564 16:59 โดย Webmaster Supervisory ]

วันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 10:00 น. - 12:00 น.

        การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เป็นประธาน ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2
        มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การประกันคุณภาพภายใน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21
3. การมอบใบงานโรงเรียนขนาดเล็ก
4. โครงการโคก หนอง นา
5. โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
6. ถอดบทเรียน SchoolMIS
7.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
8. การประเมินโรงเรียนคุณธรรม
 


วันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 13:30 น. - 15:30 น.

        การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ โดย 
นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่และนำมาปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2
        ได้ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และ Best Practice ของกลุ่มนิเทศฯ เพื่อนำผลมาปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Comments