ประชุม

โพสต์23 มิ.ย. 2564 01:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2564 20:30 ]

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. 

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 
        โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้
    1. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
    2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย เช่น โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 โครงการโคกหนองนา
    3. การประกันคุณภาพ
    4. การพัฒนาภาษาอังกฤษ (CEFR) ของครู

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/196816921_1945977062218429_4151921602303525683_n.jpg


วันที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 15.00 น. 

        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ โรงเรียนที่เข้าประเมินภายนอก จำนวน 50 โรงเรียน และวางแผนการดำเนินงานสังเคราะห์ sar ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนทั้ง 117 โรงเรียน  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachum-2/204769658_1946102685539200_4749323074300040246_n.jpg


Comments