ประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การ

โพสต์8 พ.ค. 2557 09:01โดยWebmaster Supervisory
วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

    การประชุมคณะทำงานและวิทยากร ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  เรื่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

กลุ่มเป้าหมาย : คณะทำงานและทีมวิทยากร (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 20 คน 

กิจกรรม : นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม / รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการด้านต่างๆ / วางแผนการเตรียมการด้านเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมการอบรมตามโครงการ / การกำหนดบทบาทหน้าที่คณะทำงานและทีมวิทยากร / การสร้างเครื่องมือ / การจัดทำกำหนดการ-ตารางการอบรม / การเตรียมการด้านอื่น ๆ 

ประชุมทีมงาน OD

Comments