การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์16 มี.ค. 2561 23:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2561 03:10 ]
วันที่ 14 มีนาคม 2561

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ สู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อเตรียมตัวจัดประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.4 ม.1 

กลุ่มเป้าหมาย : 
คณะวิทยากร จำนวน 20 คน

ความคาดหวัง :
        สถานศึกษานำแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล 

เอกสารอ้างอิง : 
        คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (5 มกราคม 2561)
        ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ (8 มกราคม 2561)
        แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศฯ 
        สื่อชุดกิจกรรม
        ตารางประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
        การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B21.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B22.jpgวันที่ 19-20 มีนาคม 2561

การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1600283776692709&id=100001333058907

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1592188667501676?pnref=story

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1598444340209986&id=100001333058907

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1588216091232811&id=100001333058907การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 > คลิก

 คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก

 ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ > คลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ > ลิก

 การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ > คลิก

 Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก

 คำถาม - คำตอบ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก

        สามารถรับการประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์ฯ - คณิตฯ - ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=vfb3r7YCq0o

        * สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ที่ E-Mail: curriculum2560@hotmail.com (โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะประมวลข้อคำถามแล้วตอบให้ทราบในช่วงท้ายของวัน) *

        ** รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สามารถสอบถามได้จาก สสวท. http://www.ipst.ac.th,

 เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคคลากรหลักเพื่อสรางความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฎิบัติ > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumkhnawithyakr/S__25542725.jpg

Comments