การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์16 มี.ค. 2561 23:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 00:31 ]

วันที่ 14 มีนาคม 2561

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
เรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 
- เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ สู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
- เพื่อเตรียมตัวจัดประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.4 ม.1 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะวิทยากร จำนวน 20 คน

ความคาดหวัง : สถานศึกษานำแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล

เอกสารอ้างอิง :
- คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (5 มกราคม 2561)
- ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ (8 มกราคม 2561)
- แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา แนบท้ายประกาศฯ
- สื่อชุดกิจกรรม
- ตารางประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B21.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-5/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B22.jpgวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 
การประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumkhnawithyakr/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1600283776692709&id=100001333058907

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1592188667501676?pnref=story

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1598444340209986&id=100001333058907

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1588216091232811&id=100001333058907การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 > คลิก
คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก
ประกาศ สพฐ. เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 > คลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 > คลิก
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก
การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ > คลิก
การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ > ลิก
การเทียบเคียงตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ > คลิก
Power Point ประกอบการประชุมสร้างความเข้าใจหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) > คลิก
คำถาม - คำตอบ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก

รับการประชุมทางไกล (Conference) การสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์ฯ - คณิตฯ - ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=vfb3r7YCq0o

* สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ที่ E-Mail: curriculum2560@hotmail.com (โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จะประมวลข้อคำถามแล้วตอบให้ทราบในช่วงท้ายของวัน) *

** รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สามารถสอบถามได้จาก สสวท. http://www.ipst.ac.th,

เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาบุคคลากรหลักเพื่อสรางความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฎิบัติ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prachumkhnawithyakr/S__25542725.jpg


Comments