ประชุมสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

โพสต์3 ต.ค. 2560 02:09โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 00:49 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 29 กันยายน 2560
การประชุมสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย
บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยของ สพฐ.

เป้าหมาย : คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นำเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2

งานวิจัยที่นำเสนอ :

    1. การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ศน.สายใจ ฉิมมณี ผู้วิจัย)
    2. การนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเครือข่าย โรงเรียนสังกัด สพป. นครปฐม เขต 2 (ศน.เกริน ช้อยเครือ ผู้วิจัย)
    3. การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพผ่านสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ศน.บุญสุพร เพ็งทา ผู้วิจัย)
    4. พลังร่วมการนิเทศเพื่อพัฒนาขณะปฏิบัติงานประกันคุณภาพการนิเทศและมาตรฐานโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)


Comments