ประชุมสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

โพสต์3 ต.ค. 2560 02:09โดยสายใจ ฉิมมณี   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2560 09:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]
วันที่ 29 กันยายน 2560

การประชุมสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร
ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย
บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐม


วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยของ สพฐ.

เป้าหมาย : คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 

งานวิจัยที่นำเสนอ :
        1. การนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  (ศน.สายใจ ฉิมมณี ผู้วิจัย)
        2. การนิเทศเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเครือข่าย โรงเรียนสังกัด สพป. นครปฐม เขต 2  (ศน.เกริน ช้อยเครือ ผู้วิจัย)
        3. การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพผ่านสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 (ศน.บุญสุพร เพ็งทา ผู้วิจัย)
        4. พลังร่วมการนิเทศเพื่อพัฒนาขณะปฏิบัติงานประกันคุณภาพการนิเทศและมาตรฐานโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์)

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=878059505676862
Comments