ประชุมเตรียมความพร้อม

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:05โดยWebmaster Supervisory
ประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 62 

        กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นฐ.2 ประชุม เตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/2019-03-19_15-41-40.jpg

ตารางการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 

ทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 

ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

------------------------------

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผอ. สพป.นครปฐมเขต ๒
เวลา 09.30 น. – 10.00 น. ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.5 และ ปพ.3)
โดย นางศิรินภา ยอดยิ่งยง และ นางวิชิตา ทิพเลิศ ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS และ ปพ.1 โดยนางศิรินภา ยอดยิ่งยง และนางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์ และนางวิชิตา ทิพเลิศ  ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวเกริน ช้อยเครือ
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. สรุป อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ

----------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น 4 กลุ่ม
- ตารางกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Comments