ประชุมทางไกล

โพสต์26 มิ.ย. 2562 09:52โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2562 05:57 ]

26 มิถุนายน 2562

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับฟังการชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/65451816_395785731038027_1887424941595295744_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/62236521_396513154542831_1237705700923146240_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/65272501_860039441022666_5068686494525292544_n.jpg

วัตถุประสงค์
    - เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบการติดตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความสำคัญ
    - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือประเด็นการพิจารณา สามารถเขียนรายงานเชิงปริมาณและคุณภาพได้
    - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถรายงานในระบบ e-MES ได้

ประเด็น 
    - การติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. ปี 2562 
    - การชี้แจงรายละเอียดประเด็นการติดตาม ปี 2562 
    - ข้อสังเกตที่เป็นแนวทางการรายงาน (มือใหม่ มือเก่า)
    - การรายงานในระบบ e-MES (อีมี่ สตพ.)สื่อคลิป :


คลิป
    - ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    - การติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. ปี 2562
การชี้แจงรายละเอียดประเด็นการติดตาม ปี 2562 > คลิก
    - ข้อสังเกตที่เป็นแนวทางการรายงาน(มือใหม่ มือเก่า) โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    - สรุปจบ มาตรฐาน โดย นายนิธิศ ภู่ชัย> คลิก
    - การรายงานในระบบ e-MES (อีมี่ สตพ.) > คลิก
    - ชี้แจงการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 3,15,16,21,22,23,25,26,31 และ 32 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 4 และ 17 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 33,34,36,38,52,57,75,77 และ 82 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 19 และ 20 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 24,27 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 30,35 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 49,54 > คลิก
    - ตัวชี้วัดที่ 55,78 > คลิก

- ดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือ ศธ 04003 / 606 > คลิก

- รายชื่อผู้รับผิดชอบประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบายตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 

- เว็บไซต์ที่ใช้ติดตามการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 > คลิก 

- การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปี 2562 > คลิก

- แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning > คลิก  |  แบบรายงานผลการประเมิน

- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file  |  Excel file

- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file


Comments