ประชุมวิทยากร

โพสต์10 ก.ค. 2562 01:04โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 01:06 ]

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
    
        การประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

ผู้ร่วมประชุม : 
    คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต ๒ (นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์)
    ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จากโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นวิทยากร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
1. นางดวงใจ พระดอกเมือง  โรงเรียนวัดละมุด
2. นางบุญนา ภูมิถาวร โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
3. นางสาวกรรณิการ์  มะโนมั่น  โรงเรียนวัดบางหลวง
4. นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา  โรงเรียนวัดกลางคูเวียง
5. นางพัชรี พยัคฆา  โรงเรียนวัดนราภิรมย์
6. นางสาวสุรียา พริ้งรักษา  โรงเรียนวัดเชิงเลน

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1319081368241338?__tn__=-R

Comments