ประเด็นติดตาม

โพสต์10 พ.ค. 2561 23:31โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ก.ค. 2561 05:22 ]


สรุป ประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบาย ของ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
    1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
    2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
    3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
    4.ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
    5.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
    6.ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
    7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
    8. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
    9. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
    10. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด
    11. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
    12. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
    13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
    14. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
    15. ร้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
    16. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
    17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    19. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
    20. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.
    เรื่องที่ 1 ผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
    เรื่องที่ 2 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณเพื่อการแลกเป้า (ถ้ามี)

ตัวชี้วัดการติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ก. นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 14 นโยบาย

    นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา > ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา

    นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย > ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

    นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ > ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับความสำเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp)

    นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ > มีโครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

    นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ > ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่

    นโยบายที่ 6 การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ > ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่

    นโยบายที่ 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก > จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวม อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศเลิก และประกาศเลิกสถานศึกษาแล้ว 

    นโยบายที่ 8 การอ่านออกเขียนได้ > ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด

    นโยบายที่ 9 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา > ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

    นโยบายที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค > ราชการ มีโครงการ/กิจกรรม ที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการกระจายอำนาจแบบ cluster ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    นโยบายที่ 11 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา > ใช้ข้อมูลที่สถานศึกษารายงานผ่านwebsite > https://e-budget.jobobec.in.th

    นโยบายที่ 12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ > ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

    นโยบายที่ 13 การพัฒนาครูทั้งระบบ > ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

    นโยบายที่ 14 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด > ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ

ข. จุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การพัฒนานักเรียนนักศึกษา

    1. การลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ >
        1.1 สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning
        1.2 มีการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการบ้าน / ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการให้การบ้านแบบบูรณาการร่วมกัน การบ้าน 1 ชิ้น สามารถเป็นกิจกรรม/เครื่องมือในการวัดและประเมินผลร่วมกันของหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
        1.3 ใช้ข้อมูลจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (จำนวนผู้เรียนสังกัด สพฐ. ที่ใช้เว็บไซต์ http://www.tewfree.com)

    2. การประเมินผลคุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ > ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายการติดตามและประมวลผลฯ ยุทธศาสตร์ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบาย สพฐ.

ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ
ċ
แบบติดตาม.rar
(976k)
Webmaster Supervisory,
14 พ.ค. 2561 05:34
Comments