การประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน

โพสต์30 พ.ค. 2556 01:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2556 01:40 ]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินตามระบบประกันคุณภาพภายนอก

กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนที่คาดว่าจะเข้าสู่การประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบสาม ระยะที่ 3) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 42 คน  ครู ศึกษานิเทศก์และวิทยากร จำนวน  61  คน รวม 103 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร :  การยกระดับคุณภาพการศึกษากับการประกันคุณภาพภายในสถานสึกษา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก-ปฐมวัย (ศน.วิไลวรรณ โอรส, ดร.เกษมสันต์ มีจันทร์ ผอ.โรงเรียนวัดดงเกตุ, น.ส.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู ผอ.วัดใหม่สุคนธาราม) / อภิปรายการจัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดกลาง-ใหญ่ (ศน.วิไลวรรณ ตรีชั้น, ดร.ชำนาญ ทัดมาลี ผอ.โรงเรียนวัดดอนหวาย, นางวรนุช วิลัยลักษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน) 


Comments