RT : Reading Test

โพสต์27 ก.พ. 2561 05:09โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 00:36 ]


การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2560
สพป.นครปฐม เขต 2

 กำหนดการประเมินพร้อมกัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 เอกสารชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระดับสนามสอบ) > คลิก
 คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT Access > คลิก
 คู่มือการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน (eMES) ปีการศึกษา 2560 > ตลิก
 Test Blue Print โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก

https://sites.googlehttps://www.facebook.com/npt2nites/posts/953647588118053

https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/1570292199691323

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2032088333700976&id=100006994877112

Comments