ประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน

โพสต์5 มี.ค. 2557 02:49โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2557 19:25 ]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 – 4 มีนาคม 2557

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดำเนินการประเมินการรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรมและการบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน “คุณธรรม นำวิชาการ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ปีการศึกษา 2556  คณะกรรมการประเมิน ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 1522/2556 ชุดที่ 46 ประกอบด้วย นายจิระชัย ทีคำ (รอง ผอ.สพป.นฐ.2), นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ (รอง ผอ.สพป.นฐ.2), นายบำรุง เสียงเพราะดี (รอง ผอ.สพม 9), นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร (ศน.สพม. 9), นางสาววิไลวรรณ โอรส (ศน.สพป.นฐ 2), นางวิไลวรรณ ตรีชั้น (ศน.สพป.นฐ. 2), พระพีรพงศ์ ปญญาธิโก (พระอาจารย์วิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐม), พระอานนท์ อานันโท (พระอาจารย์วิทยากรจากศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐม), นางประกายรัตน์ ติกจินา (ฝ่ายสนับสนุนภาคชุมชน/ครูอาสา), นางสาวสุนันทา เก้าแสนสุข (ฝ่ายสนับสนุนภาคชุมชน/ครูอาสา), 

ความเป็นมา : ในเขตพื้นที่การศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) จำนวน 3 รุ่น รุ่นที่ 1 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, โรงเรียนสามพรานวิทยา, โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ และโรงเรียนบางเลนวิทยา  รุ่นที่ 2 จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์, โรงเรียนวัดโพธิ์, โรงเรียนบ้านดงเกตุ และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล  รุ่นที่ 3 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์, โรงเรียนวัดนราภิรมย์, โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) และโรงเรียนวัดมะเกลือ  ในจำนวนนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล และโรงเรียนวัดนราภิรมย์ ทุกโรงเรียนได้รับการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน ได้รับโล่เกียรติยศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับโรงเรียนอื่นๆ ที่มีการพัฒนารอบด้าน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง  ครั้งนี้ เป็นการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งเป็นการติดตามการนำผลการประชุมเชิงปฏิบัติธรรม ไปใช้พัฒนาผู้เรียน  ดังนั้น ภายในปีการศึกษา 2556  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดการประเมินโรงเรียนที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติธรรมดังกล่าว  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์ศรีของอำเภอ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีภูมิคุ้มกันตัวเอง เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน  ในส่วนของผู้บริหารและครูได้เป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมะข้อวัตรปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน

วัตถุประสงค์ : 
1. เพื่อให้โรงเรียนประเมินตนเองด้านการพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียนตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้

เป้าหมายการประเมิน : มี 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต จำนวน 20 ตัวบ่งชี้ 120 รายการประเมิน  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตรประเมินรับรองของโรงเรียน “ด้านคุณธรรมนำวิชาการ” มอบให้ผู้บริหารและคณะครู ที่ผ่านการประเมิน.

กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนมาตรฐานสากล สพป.นครปฐม เขต 2  จำนวน 8 โรงเรียน

ผลการประเมิน :  

ประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน

Comments