ประเมินอ่านออกเขียนได้

โพสต์22 ก.พ. 2560 23:12โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2560 00:00 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560

        ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านคือคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นระดับชั้นที่ต้องมีพื้นฐานด้านการอ่านออกเขียนได้ที่จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนระดับชั้นต่อๆไป ควรจะต้องอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำเป็นต้องมีข้อมูลคุณภาพนักเรียนโดยรวมเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนดำเนินโครงการที่เหมาะสม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านการอ่านเขียนให้แก่นักเรียนประถมศึกษาอย่างจริงจัง จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 

        สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ครั้ง คือ ปลายภาคเรียนที่ 1 และปลายภาคเรียนที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 4 ประเมินเฉพาะปลายภาคเรียนที่ 2 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดสมรรถนะนักเรียน ๓ ด้าน คือ อ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ และได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลการประเมินนักเรียนที่แท้จริงและนำไปใช้วางแผนพัฒนาการศึกษาได้ต่อไปhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1234547556599668&id=100001333058907&pnref=story

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/880317638775427


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263325734106443&id=100012870550592

https://www.facebook.com/somboonwiriya/posts/10210061894441088

https://www.facebook.com/petchai.chokeprasert/posts/1871986433087013

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1255974861160191&id=100002430675997
Comments