ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โพสต์1 มิ.ย. 2561 23:11โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 00:39 ]
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายในเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ประจำปี 2561
ณ โรงแรมเวล นครปฐม 


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668980206489732&id=100001333058907

        กรอบการประเมินผล และการรายงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

        เอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [word] คลิก
       คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [PDF] คลิก
        - เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET) เกณฑ์คะแนนo-net  คลิก
        - Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. คลิก    
        Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 + ชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 – 2561 คลิก

        การประชุมทางไกลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปี 2561 (23 มี.ค. 2561)
        - ตอนที่ 1   |   ตอนที่ 2  

Comments