ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โพสต์1 มิ.ย. 2561 23:11โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 23:57 ]

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน
เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ประจำปี 2561
ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม

        นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50 ราย และเชิญนางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
        ชมภาพเพิ่มเติม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/prasiththiphaphkarbriharcadkar/34090299_1668979679823118_8952012674493841408_n.jpg?attredirects=0

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1668980206489732&id=100001333058907
 ชมภาพเพิ่มเติม > คลิก

 กรอบการประเมินผล และการรายงาน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

 คู่มือตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 และคู่มือฯ สำหรับสถานศึกษานำไปแก้ไขปรับให้เป็นคู่มือฯ สำหรับสถานศึกษานั้น ๆ > คลิก

 เอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [word] > คลิก
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [PDF] > คลิก
    - เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET) เกณฑ์คะแนนo-net > คลิก 
    - Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. > คลิก
    - Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 + ชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 – 2561 > คลิก

 การประชุมทางไกลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปี 2561 (23 มี.ค. 2561)

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

Comments