Pre-Mock Assessment

โพสต์28 มิ.ย. 2564 04:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2564 04:39 ]

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

        นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ผ่านทางระบบ  Video Conference เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 (COVID-19)  และการประเมินตนเองจากการพิจารณา SAR ประจำปี 2562 ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ ของ สมศ. ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/201122972_1950016465147822_6583361565616462987_n.jpg


Comments