ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

Eco Town

โพสต์8 มิ.ย. 2560 01:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 01:53 ]

8 มิถุนายน 2560 

        กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน) ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
        การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดตั้งโครงการประธานขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนในแหล่งชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัย จำนวน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนวัดทรงคนอง นอกจากจะถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสำเร็จในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินการ ให้กับโรงเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะ รวมไปถึงระบบบริหารจัดการขยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดแยก เป็นการสร้างจิตรสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ให้ตระหนักถึงการรู้ค่าของขยะรีไซเคิล มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดภายในครอบครัว โรงเรียน ตามนโยบายของจังหวัดนครปฐมที่ว่า “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี”

        ชมอัลบั้มภาพ >>> คลิก

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

โพสต์7 มิ.ย. 2560 03:46โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2560 19:10 ]

        "การบูชาครู" หรือ "การไหว้ครู" เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต 

        ในความหมายของ "การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดีและช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่า ตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้าแน่นอน 

        ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา” แปลว่า ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา
        “ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง” แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทเหล่านั้นhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=801584803348589&id=100004912306703
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=802018559971880&id=100004912306703
https://www.facebook.com/wicharn.jarukarn/posts/1919520941598215
โรงเรียนวัดโคกเขมา อ.นครชัยศรี
https://www.facebook.com/prapaporn.sanokham.7/posts/255308694947869
https://www.facebook.com/banpadmon/posts/758542237650865
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1458861370845695&id=100001655389538
https://www.facebook.com/thana.thanasarn/posts/1486591651408433
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2)  |  โรงเรียนบ้านตากแดด (ประสานราษฎร์วิทยาคาร)  | โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดมะเกลือ กาญจนลักษณ์วิทยา

พระสถิตย์ในดวงใจหทัยราษฎร์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 20:48โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2560 22:25 ]

https://www.facebook.com/prnakhonpathom2/posts/1427613987285264สาธิตวิธีทำดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ในแบบพอเพียง >>> คลิก

ดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน(ตามแบบสำนักพระราชวัง) >>> คลิก

ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" (Daffodils) แบบที่ 1 >>> คลิก

ดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์" (Daffodils) แบบที่ 2 >>> คลิก

สอนทำดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จาก เปลือก ข้าวโพด >>> คลิก

วิดีโอสาธิตการทำดอกดารารัตน์(จากกระดาษย่นสองหน้า) >>> คลิก


https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/940787526061771

    
    ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) ช่วยกันทำดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ อีกงานหนึ่งที่พวกเราตั้งใจทำเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 (ที่มา : จากโพสท์ในเฟซบุกของ อุษา ทองจันทา) 

แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม'60

โพสต์5 มิ.ย. 2560 06:34โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A760.jpg 

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิก

ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล 60

โพสต์24 พ.ค. 2560 01:59โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560  >>> คลิก


Data Management Center : DMC > SET   http://portal.bopp-obec.info/obec60
SchoolMIS > GPA   http://schoolmis.obec.expert 

Secondary Grading System : SGS > GPA    http://sgs.bopp-obec.info


รางวัลพระราชทาน59

โพสต์20 พ.ค. 2560 02:49โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 02:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

กลุ่มจังหวัดที่ ๑
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดกลาง เด็กชายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี สพฐ.
โรงเรียนขนาดใหญ่ เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขนาดเล็ก เด็กหญิงพิชญาภา สร้อยสมจิตร์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพฐ.
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เด็กหญิงเพชรพลอย นิลสุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ.

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดเล็ก นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา บางพลี สมุทรปราการ สช.
โรงเรียนขนาดกลาง นางสาววรดา โสคตินารักษ์ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ปากเกร็ด นนทบุรี สช.
โรงเรียนขนาดใหญ่ นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคลองสำโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพฐ.
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร บางบัวทอง นนทบุรี อปท.
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) บางพลี สมุทรปราการ สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ.
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ.

เอกสารแนบ : รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ >>คลิก
                   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ >>คลิก

ภาพการประเมิน : >>> คลิก 

แนวทางใช้จ่ายงบประมาณ

โพสต์17 พ.ค. 2560 19:02โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 22:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017

โพสต์17 เม.ย. 2560 21:33โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


        บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 มีความยินดีขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการจัดแข่งขันเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 
.
        โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการประกอบหุ่นยนต์ อันจะเป็นส่วนส่งเสริมในการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education ในสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างให้เกิดเครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย และเพื่อค้นหาตัวแทนทีมชาติไทยไปคว้าชัย The International Youth Robot Competition 2017 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
.
        การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 มีการแข่งขันทั้งหมด 11 ประเภท ดังนี้ 
1.หุ่นยนต์นักวิ่งซิ่งสายฟ้า (Running Robot)
2. หุ่นยนต์นักวิ่งซิ่งสายฟ้า ประเภท 2 (Running Line - Tracking Robot)
3. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ (Push-Push Junior)
4. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ (Push-Push Senior)
5. หุ่นยนต์แรลลี (Road Challenge)
6. หุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นจูเนียร์ (Coding Mission Junior- Rescue Robot)
7. หุ่นยนต์วอลเลย์บอล รุ่นจูเนียร์ (R-Sports Mission - Volleyball Junior)
8. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (R-Sports Mission - Soccer)
9. ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ (Creative Design Junior)
10. ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์ (Creative Design Senior)
11. เมกเกอร์ นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Maker Challenge)
*** ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ***
.
รางวัลชนะเลิศ
1. ของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
2. โล่รางวัลชนะเลิศ IYRC THAILAND 2017
3. ประกาศนียบัตร IYRC THAILAND 2017
4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC 2017 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2
1. ของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
2. เหรียญรางวัล IYRC THAILAND 2017
3. ประกาศนียบัตร IYRC THAILAND 2017
4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC 2017 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
.
#ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ลงทะเบียน จะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC THAILAND 2017
2. เสื้อยืดการแข่งขัน IYRC THAILAND 2017
3.ของที่ระลึกการแข่งขัน IYRC THAILAND 2017
.
        สามารถดูข้อมูลรายละเอียด กติกาการแข่งขันได้ที่ www.ikidsweb.com และติดต่อสอบถามประสานงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่ครูหนึ่งและครูเม 
- คุณศิริสาร เขตปิยรัตน์ (ครูหนึ่ง)  โทร. 0-2739-8210, 094-104-7962  email : sirisan@se-ed.com
- คุณเมธา นราศรี (ครูเม) โทร 0-2739-8263, 086-971-8900  email : maetha@se-ed.com

เอกสารประกอบการอบรม PLC

โพสต์16 เม.ย. 2560 00:43โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

        เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 

     ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช >>> คลิก

     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ >>> คลิก

     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์ >>> คลิก

     เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ >>> คลิก 

มหกรรมวิชาการปฐมวัย

โพสต์9 เม.ย. 2560 20:41โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 04:34 ]


การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการปฐมวัย
ของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

        สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  ได้จัดงานมหกรรมวิชาการปฐมวัยขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2551 โดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "มหัศจรรย์วัยใสห่วงใยสานฝัน

        ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู"

        ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 2"

        ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 3" 

        ส่วนกิจกรรมอื่นๆ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกปี ในรูปของการสัมมนาอภิปรายและบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย การศึกษาดูงาน  การประกวดแข่งขันต่างๆ 


ผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานมหกรรมวิชาการ "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 3" ของสมาคมฯ
 
กิจกรรม Best Practice
ชนะเลิศ น.ส.ปัฌธรรมมา วะลับ รร.วัดพระมอพิสัย (การพัฒนาความสามารถด้านภาษาในเรื่อง การอ่าน โดยใช้หนังสือสระเดียว)
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ดุษดี แจ่มทิม รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมโตไปไม่โกง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางวรวีร์ พลายละหาร รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาการอ่านออกเสียง โดยใช้นิทาน)
รางวัลชมเชย น.ส.วรินทร พึงแสง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์) 

การประกวดสื่อ / นวัตกรรม
ชนะเลิศ น.ส.อริศรา เฮงนิรันดร์ รร.ตลาดเกาะแรต (ทายสิ ฉันคือสัตว์อะไร)
รองชนะเลิศอีนดับ 1 นายไกรสร ออมสิน รร.วัดสาลวัน (นับสัตว์หรรษา) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุภาพร กลัดจันทร์ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (ต้นไม้หรรษา) 
ชมเชยอันดับ 1 น.ส.ณัฐนิชา แดงสวัสดิ์ รร.วัดไร่ขิง (เกมจับคู่หรรษา พาสนุก) 
ชมเชยอันดับ 3 น.ส.สายชล อินสว่าง รร.บ้านคลองพระมอพิสัย (รู้จักคำ นำความคิด)

การประกวดนิทานประกอบภาพ
ชนะเลิศ นางณัชชา สะสม ร.มารีย์อุปถัมภ์ (วาฬน้อยผจญภัย ) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.สุรีรัตน์ ลือยศ (สองเกลอซู่ซ่า) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางรัตนาภรณ์ ปลอดดี (ครอบครัวครัวอบอุ่น) 
ชมเชยอันดับ 1 นางปัทมา มีเอี่ยม (วันหยุดของต้นกล้า) 

การประกวดคำคล้องจอง
ชนะเลิศ น.ส.วิยะดา สงวนตั้ง รร.มารีย์อุปถัมภ์ (เที่ยววันหยุด สนุกกับสัตว์) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางปัทมา มีเอี่ยม รร.วัดกลางบางแก้ว 
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.เสาวรส สุระดม รร.วัดดอนหวาย (สัตว์แสนรู้) 
ชมเชย 1 น.ส.อารีย์ รูปสม รร.วัดไร่ขิง (ทายสิ ฉันคือใคร) 
ชมเชย 2 นางรัตนาภรณ์ ปลอดดี รร.วัดลานคา (ญาติของเรา)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-1/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A13-1.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1176818785763651&type=1

1-10 of 144