ข่าว ประชาสัมพันธ์


รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โพสต์19 พ.ย. 2563 04:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2563 09:31 ]

ขอแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ครูดีไม่มีอบายมุข

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
สพป.นครปฐม เขต ๒ 
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ "ปีที่ ๕" 

https://drive.google.com/.../17tdmv7ZA1Gw0IoQPXe3wpt.../viewhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕ 
สังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนวัดกลางบางเเก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดเกษตราราม
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
โรงเรียนวัดรางกำหยาด
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)
รางวัลเกียรติบัตร ครูดี ปี 10 ประเภทบุคลากร
สพป.นครปฐม เขต 2

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพิจารณ์ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน
นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

คลองบางกระทึก นายเจน เกิดโพชา
บ้านคลองนกกระทุง นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
บ้านคลองบางกระจัน นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
บ้านคลองมหาสวัสดิ์ นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
บ้านบางประแดง นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
บ้านบางม่วง(ประชารังสิต) นางสาวดารินนา ปานเสน
บ้านประตูน้ำพระพิมล นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บ้านรางปลาหมอ นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
บ้านหนองมะม่วง นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
บ้านห้วยกรด นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
บ้านหัวอ่าว นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม
บุณยศรีสวัสดิ์ ว่าที่ ร.ต.ไกรทอง สิงห์คํามา
วัดกลางครูเวียง นางสาวอรดี น้อยปุก
วัดกลางบางแก้ว นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
วัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์) นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา
วัดดอนยอ นางสาววรรณสร สุริยะศรี
วัดเดชานุสรณ์ นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
วัดทรงคนอง นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
วัดไทยาวาส(นิลดําพิทยานุสรณ์) นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์
วัดนวลนรดิศ นางจุฑามาศ นุชนาถ
วัดน้อย นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
วัดบางน้อยใน นางสุดารัตน๋ จอมแก้ว
วัดบางภาษี นางจันทิรา รัตนะ
วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
วัดรางกําหยาด นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
วัดราษฎร์สามัคคี นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
วัดลานคา นางศิวิไล ทีคํา
วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) นางอลิสรา จันทราช

การประกวดภาพยนต์สั้น

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2563 18:37 ]

        การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(stop bullying) ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
        พิธีมอบรางวัล วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม 
        ดำเนินการโดย สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/karprakwdphaphyntsan/%E0%B8%A0-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%9963.jpg

ผลการประกวดระดับระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119241231_3270895969668329_5351360723298087704_n.jpg

        สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 21 ทีมมีดังนี้

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม​

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล > คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม > คลิก 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม > คลิก 
โรงเรียนวัดบ้านลานแหลม > คลิก 
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ > คลิก 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) > คลิก
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 4 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 5 > คลิก 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 6 > คลิก 
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน > คลิก 
โรงเรียนบำรุงวิทยา > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119468851_3270896006334992_3897125073799732973_n.jpg

        ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.จำนวน 9 ทีม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production) > คลิก 
โรงเรียนคงทองวิทยา > คลิก  
โรงเรียนเทศบาล 5 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม Satit Team > คลิก 
โรงเรียนราชินีบูรณะ > คลิก  
โรงเรียนมารีย์อุปถัมป์ > คลิก  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ > คลิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (ทีม PBAC NEWS) > คลิก ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 
รางวัลชมเชย โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production)


        รางวัล POPULAR VIEWS ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าชมทาง YOUTUBE มากที่สุดได้แก่ ทีม สุภาพบุรษหยุด BULLYING จากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์ จำนวนยอดผู้เข้าชม ณ เวลา ปิดการนับคะแนน. จำนวน 13,129 คน

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ'63

โพสต์18 ส.ค. 2563 06:47โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2563 04:37 ]

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanwithyasastr/118138133_2719289711618367_3723002032915027775_o.jpg
อัลบั้มภาพ > คลิกhttps://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2708387559406851&__tn__=-U-R


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ'63

โพสต์10 ส.ค. 2563 17:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2563 20:37 ]


คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2563

"รักเอยรักลูกแม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีที่ผ่านมาของ สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2697363343842606&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2698312087081065&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3510842665613311&id=1005395559491380&__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/mom63/2020-08-12_9-53-13.jpg

https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3436516616404688?__tn__=-R

https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3436391969750486?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/mom63/2020-08-15_23-31-58.jpg

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=3232194373513068&__tn__=-UC-R


https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=667627050519534&__tn__=-UC-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/mom63/2020-08-11_12-39-29.jpg

ปฐมวัยโรงเรียนวัดจินดาราม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3161587837270401&id=100002576465081

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2715306572077766&id=100007953498494

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2782618098636419&id=100006647672806

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2766705070321472&id=100009460171788

https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=3259451310760480


เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา > คลิก  
โรงเรียนวัดละมุด > คลิก 
โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิกกิจกรรมวันอาเซียน'63

โพสต์8 ส.ค. 2563 03:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2563 07:13 ]


วันที่ 7 สิงหาคม 2563
        โรงเรียนวัดละมุด โดยการนำของ นางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดละมุดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโลกอาเซียนประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีกิจกรรมหลากหลายเช่น การเดินแฟชั่นโชว์ ชุดประจำชาติอาเซียน การเข้าฐานต่างโดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้นักเรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg


โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2782635955301300&id=100006647672806


ขอแสดงความยินดี

โพสต์31 ก.ค. 2563 03:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 17:57 ]


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khxsaedngkhwamyindi-11/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg


ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว 

ระดับเพชร ได้แก่
    โรงเรียนวัดโพธิ์  
        ผู้บริหารสถานศึกษา นางฉวีวรรณ บุณยะผลานันท์  
        ครูผู้รับผิดชอบ นางสุวรรณา บุญอร่าม 

ระดับทอง ได้แก่
    โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย (ตามประกาศลำดับที่ 266)
        ผู้บริหารสถานศึกษา นายภูวเดช สว่างวงษ์ 
        ครูผู้รับผิดชอบ นายทองพูล สุทาวัน 
    โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ตามประกาศลำดับที่ 267)
        ผู้บริหารสถานศึกษานายธนสาร บัลลังก์ปัทมา 
        ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร อ่อนศิริ  

        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น  ระดับทอง   ระดับเงิน   ระดับเพชร  ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2563 

        แนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

วันภาษาไทยแห่งชาติ'63

โพสต์30 ก.ค. 2563 23:07โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 17:32 ]

เว็บเพ็จ วันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก        โรงเรียนวัดจินดารามร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติความเป็นมา ของภาษาไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.วาดภาพ 2.ตอบปัญหา 3.คัดลายมือ โดยมีการมอบเกียรติบัตร กับนักเรียนที่ชนะในการแข่งขัน
https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.842289739632491&type=3


วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

โพสต์24 ก.ค. 2563 01:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 18:27 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanchelimphrachnmphrrsasmdecphraceaxyuhawr10/%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9B.jpg

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

เพลงสดุดีจอมราชา (บรรเลง) > คลิก
เพลงสดุดีจอมราชา (ร้อง-บรรเลง) > คลิก

พระราชประวัติ > คลิกคลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่แหล่งข้อมูลต้นทาง

28 กรกฎาคม 2563
https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=656360848312821&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2682533095325631&__tn__=-UC-R

24 ก.ค.63 โรงเรียนวัดละมุด
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanchelimphrachnmphrrsasmdecphraceaxyuhawr10/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
https://www.facebook.com/watsai.school/posts/3111009785661563

24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanchelimphrachnmphrrsasmdecphraceaxyuhawr10/110540301_3458393007524944_1229718347233872897_o.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2772194409678788&id=100006647672806


https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=3179230398809466&__tn__=-UC-R

24 ก.ค.63 โรงเรียนวัดกลางบางแก้วhttps://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/3015189901940782/

24 ก.ค.63 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
https://www.facebook.com/wathomkred/media_set?set=a.2697856577124987&type=3

24 ก.ค.63
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.3263252923765059&type=3

24 ก.ค.63  โรงเรียนวัดเชิงเลน
https://www.facebook.com/fishpakpao/posts/3326372394052032

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.842294009632064&type=3


วันไหว้ครู'63

โพสต์24 ก.ค. 2563 01:30โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2563 23:24 โดย Webmaster Supervisory ]

วันไหว้ครู สพป.นครปฐม เขต 2
(สามารถดูภาพ จากแหล่งข้อมูลต้นทางได้โดย คลิกที่ภาพ)

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1619447591562302&id=100004912306703

30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3476064342424477&id=1005395559491380&__tn__=-R

27 กรกฏาคม 2563  โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.3145387828890425&type=3

24 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=736651093758021&id=100022394116474

23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านห้วยกรด

23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ้านลานแหลม
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8-372991593073578/photos/?tab=album&album_id=1125384311167632


23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://www.facebook.com/pg/sotPSM/photos/?tab=album&album_id=2683288471916760&__tn__=-UC-R

23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนวัดละมุด
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanhiwkhru63/111075707_1194613694208448_7036147746068000995_o.jpg

16 กรกฏาคม 2563  โรงเรียนวัดทรงคนอง
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009460171788&sk=media_set&set=a.2740103889648257&type=3

16 ก.ค. 2563  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=3163518797047293&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.848150599046405&type=3


อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา63

โพสต์4 ก.ค. 2563 00:41โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2563 22:44 โดย Webmaster Supervisory ]

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
https://www.facebook.com/WRKSOFFICIAL/posts/640070139941892?__tn__=-R

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3321300904592927?__tn__=-R

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3321335607922790?__tn__=-R


โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

https://www.facebook.com/boon2523/posts/3043067279096155

โรงเรียนบ้านบางประแดง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821723741303710&id=100003983053059

3 ก.ค. 2563  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=3120512301347943&__tn__=-UC-R

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1412152598980537&id=100005574309177


1-10 of 258