ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล 60

โพสต์โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2560  >>> คลิก


Data Management Center : DMC > SET   http://portal.bopp-obec.info/obec60
SchoolMIS > GPA   http://schoolmis.obec.expert 

Secondary Grading System : SGS > GPA    http://sgs.bopp-obec.info


รางวัลพระราชทาน59

โพสต์20 พ.ค. 2560 02:49โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 02:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

กลุ่มจังหวัดที่ ๑
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดกลาง เด็กชายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี สพฐ.
โรงเรียนขนาดใหญ่ เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขนาดเล็ก เด็กหญิงพิชญาภา สร้อยสมจิตร์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพฐ.
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เด็กหญิงเพชรพลอย นิลสุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ.

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดเล็ก นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา บางพลี สมุทรปราการ สช.
โรงเรียนขนาดกลาง นางสาววรดา โสคตินารักษ์ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ปากเกร็ด นนทบุรี สช.
โรงเรียนขนาดใหญ่ นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคลองสำโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพฐ.
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร บางบัวทอง นนทบุรี อปท.
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) บางพลี สมุทรปราการ สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ.
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ.

เอกสารแนบ : รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ >>คลิก
                   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ >>คลิก

ภาพการประเมิน : >>> คลิก 

แนวทางใช้จ่ายงบประมาณ

โพสต์17 พ.ค. 2560 19:02โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2560 22:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017

โพสต์17 เม.ย. 2560 21:33โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์


        บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 มีความยินดีขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษา ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินการจัดแข่งขันเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 3 
.
        โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการประกอบหุ่นยนต์ อันจะเป็นส่วนส่งเสริมในการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education ในสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างให้เกิดเครือข่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย และเพื่อค้นหาตัวแทนทีมชาติไทยไปคว้าชัย The International Youth Robot Competition 2017 ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
.
        การแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC THAILAND 2017 มีการแข่งขันทั้งหมด 11 ประเภท ดังนี้ 
1.หุ่นยนต์นักวิ่งซิ่งสายฟ้า (Running Robot)
2. หุ่นยนต์นักวิ่งซิ่งสายฟ้า ประเภท 2 (Running Line - Tracking Robot)
3. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นจูเนียร์ (Push-Push Junior)
4. หุ่นยนต์ซูโม่ รุ่นซีเนียร์ (Push-Push Senior)
5. หุ่นยนต์แรลลี (Road Challenge)
6. หุ่นยนต์กู้ภัย รุ่นจูเนียร์ (Coding Mission Junior- Rescue Robot)
7. หุ่นยนต์วอลเลย์บอล รุ่นจูเนียร์ (R-Sports Mission - Volleyball Junior)
8. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (R-Sports Mission - Soccer)
9. ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นจูเนียร์ (Creative Design Junior)
10. ความคิดสร้างสรรค์ รุ่นซีเนียร์ (Creative Design Senior)
11. เมกเกอร์ นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ (Maker Challenge)
*** ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 2 ประเภท ***
.
รางวัลชนะเลิศ
1. ของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
2. โล่รางวัลชนะเลิศ IYRC THAILAND 2017
3. ประกาศนียบัตร IYRC THAILAND 2017
4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC 2017 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ 2
1. ของรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
2. เหรียญรางวัล IYRC THAILAND 2017
3. ประกาศนียบัตร IYRC THAILAND 2017
4. สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC 2017 ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)
.
#ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่ลงทะเบียน จะได้รับ
1. ประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน IYRC THAILAND 2017
2. เสื้อยืดการแข่งขัน IYRC THAILAND 2017
3.ของที่ระลึกการแข่งขัน IYRC THAILAND 2017
.
        สามารถดูข้อมูลรายละเอียด กติกาการแข่งขันได้ที่ www.ikidsweb.com และติดต่อสอบถามประสานงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ ที่ครูหนึ่งและครูเม 
- คุณศิริสาร เขตปิยรัตน์ (ครูหนึ่ง)  โทร. 0-2739-8210, 094-104-7962  email : sirisan@se-ed.com
- คุณเมธา นราศรี (ครูเม) โทร 0-2739-8263, 086-971-8900  email : maetha@se-ed.com

เอกสารประกอบการอบรม PLC

โพสต์16 เม.ย. 2560 00:43โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

        เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 

     ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช >>> คลิก

     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ >>> คลิก

     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์ >>> คลิก

     เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ >>> คลิก 

มหกรรมวิชาการปฐมวัย

โพสต์9 เม.ย. 2560 20:41โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 04:34 ]


การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการปฐมวัย
ของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2

        สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  ได้จัดงานมหกรรมวิชาการปฐมวัยขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2551 โดยใช้สถานที่ ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "มหัศจรรย์วัยใสห่วงใยสานฝัน

        ปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู"

        ปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 2"

        ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ชื่องานว่า "อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 3" 

        ส่วนกิจกรรมอื่นๆ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมทุกปี ในรูปของการสัมมนาอภิปรายและบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย การศึกษาดูงาน  การประกวดแข่งขันต่างๆ 


ผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานมหกรรมวิชาการ "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 3" ของสมาคมฯ
 
กิจกรรม Best Practice
ชนะเลิศ น.ส.ปัฌธรรมมา วะลับ รร.วัดพระมอพิสัย (การพัฒนาความสามารถด้านภาษาในเรื่อง การอ่าน โดยใช้หนังสือสระเดียว)
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ดุษดี แจ่มทิม รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมโตไปไม่โกง)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางวรวีร์ พลายละหาร รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (การพัฒนาการอ่านออกเสียง โดยใช้นิทาน)
รางวัลชมเชย น.ส.วรินทร พึงแสง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์) 

การประกวดสื่อ / นวัตกรรม
ชนะเลิศ น.ส.อริศรา เฮงนิรันดร์ รร.ตลาดเกาะแรต (ทายสิ ฉันคือสัตว์อะไร)
รองชนะเลิศอีนดับ 1 นายไกรสร ออมสิน รร.วัดสาลวัน (นับสัตว์หรรษา) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สุภาพร กลัดจันทร์ รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (ต้นไม้หรรษา) 
ชมเชยอันดับ 1 น.ส.ณัฐนิชา แดงสวัสดิ์ รร.วัดไร่ขิง (เกมจับคู่หรรษา พาสนุก) 
ชมเชยอันดับ 3 น.ส.สายชล อินสว่าง รร.บ้านคลองพระมอพิสัย (รู้จักคำ นำความคิด)

การประกวดนิทานประกอบภาพ
ชนะเลิศ นางณัชชา สะสม ร.มารีย์อุปถัมภ์ (วาฬน้อยผจญภัย ) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.สุรีรัตน์ ลือยศ (สองเกลอซู่ซ่า) 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางรัตนาภรณ์ ปลอดดี (ครอบครัวครัวอบอุ่น) 
ชมเชยอันดับ 1 นางปัทมา มีเอี่ยม (วันหยุดของต้นกล้า) 

การประกวดคำคล้องจอง
ชนะเลิศ น.ส.วิยะดา สงวนตั้ง รร.มารีย์อุปถัมภ์ (เที่ยววันหยุด สนุกกับสัตว์) 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางปัทมา มีเอี่ยม รร.วัดกลางบางแก้ว 
รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.เสาวรส สุระดม รร.วัดดอนหวาย (สัตว์แสนรู้) 
ชมเชย 1 น.ส.อารีย์ รูปสม รร.วัดไร่ขิง (ทายสิ ฉันคือใคร) 
ชมเชย 2 นางรัตนาภรณ์ ปลอดดี รร.วัดลานคา (ญาติของเรา)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-1/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A13-1.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1176818785763651&type=1

4 th Goodness Marching Contest

โพสต์4 มี.ค. 2560 22:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 22:09 ]

        
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดตามโครงการมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 4 ได้รับรางวัล ลำดับที่ 4 ระดับประเทศ  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 นี้ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ

        โรงเรียนกว่า 40 แห่ง ร่วมแสดงความสามารถในการแปรแถวประกอบดนตรีที่สง่างาม

 โครงการมาร์ชชิ่งความดี >>> คลิก

 มาร์ชชิ่งความดี คืออะไร >>> คลิก

 ขั้นตอนการเข้าร่วมและดำเนินโครงการมาร์ชชิ่งความดี >>> คลิก

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ปีที่ 4 >>> คลิก

 อัลบั้มภาพกิจกรรม มาร์ชิ่งความดี ของโรงเรียนวัดบางหลวง  >>> คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/jumpintheearth/pho.jpg
https://www.facebook.com/GMCThailand/posts/717340468447314
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1271678302916534&id=100002231303072&pnref=story

หลากประสบการณ์การเรียนรู้ครูจัดให้ '59

โพสต์15 ก.พ. 2560 01:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 19:56 ]

        
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 

        การจัดการเรียนรู จึงไมใชเปนเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการ บอกใหจดจํา และนําไปทองจําเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรู้ เปนศาสตรอยางหนึ่ง ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกวานั้น กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวา เปนการจัดการเรียนรู  18 มีนาคม 2560 กิจกรรม English Camp โรงเรียนบ้านท่าตลาด
 14-15 มีนาคม 2560 การเข้าค่ายการคิดและทักษะชีวิต ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านพาดหมอนกับโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 
 โครงการทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดผาสุการาม 
 ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning Camp" 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
 "ดนตรี พาเพลิน" กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอนวิทยาคม) 
 กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบางพระ 


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185626621938057&id=100014721617346

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1964159057147069

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1218487371599548&id=100003148908459

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1951250511771257

https://www.facebook.com/Prwrk/posts/250142005436237?pnref=story

มาฆะบูชา 60

โพสต์10 ก.พ. 2560 09:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 00:30 ]

        วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่ว การบำเพ็ญความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส
        สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยจะมีการจัดบอร์ดของวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ หรือให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมถึงการบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ เช่น การเก็บกวาดขยะรอบวัด ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ และอาจมีการประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ซึ่งถือเป็นสิ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีhttps://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1948935715336070?pnref=story

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1124612537665204/

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1123485931111198/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1245301915538970&id=100001775213114&pnref=storyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009460171788&sk=photos&collection_token=100009460171788%3A2305272732%3A69&set=a.1800559806936008.1073741839.100009460171788&type=3

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1286903861399985.1073741882.100002411515074&type=3

        วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร)) ได้พานักเรียนไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งโรงเรียนได้พานักเรียนไปทำบุญทุกวันศุกร์เป็นประจำ เนื่องจากในวันนี้ได้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงได้พานักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทำความดี เข้าวัดทำบุญ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบต่อไป
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1131534563639668&type=1

ควรค่าต่อความทรงจำ

โพสต์31 ม.ค. 2560 21:06โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2560 20:37 ]


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสรุปผลการแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก
สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย เลิศหล้า ห้าแผ่นดิน

        เมื่อ เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. เป็นประธาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 


        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทีเวทีแสดงออกซึ่งผลงานที่ผ่านมา สถาบันการศึกษานำ ผลงาน ความก้าวหน้าของนักเรียน คณะครู ออกแสดงต่อสาธารณชน 


https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206715748610891?pnref=story
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206733417212595
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206730411737460?pnref=story

https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206733402172219
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206716038778145
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206723308919894
https://www.facebook.com/jakkrit.amondmongkholsiri/posts/1453083274726021?pnref=story
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206722454978546?pnref=story
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206733475334048?pnref=story

1-10 of 140