ข่าว ประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความชื่นชมยินดี

โพสต์13 ส.ค. 2564 20:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2564 02:38 ]


วันที่ 1 กันยายน 2564

        ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธอย่างยั่งยืนต่อไป  (หนังสือที่ ศธ 04008/ว1474 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2564) > คลิก
    โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)
    โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฏร์อุทิศ)
    โรงเรียนวัดโพธิ์  
    โรงเรียนวัดสาลวัน


วันที่ 29 กันยายน 2564

- รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A12%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9064.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8864.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 
ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก


รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ขอแสดงความยินดี
        ผู้ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป.นครปฐมเขต 2) > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/OBEC%20Awards%20NPT2.jpg

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี
        โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคัดเลือกตามกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน 
    - โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียน บ้านกระทุ่มล้ม 
    - มีจำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 โรงเรียน
    - ได้รับการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนเจตพื้นที่ฯ จำนวน 1 โรงเรียน
    - ได้รับการประเมินคัดเลือกตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.87 
    - ได้รับการประเมินคัดเลือตามเกณฑ์ กระดับคุณภาพดีเด่น จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.13
    - ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/best-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%9964.jpg

ลำพังเพียงคิดก็เป็นเพียงนามธรรม คิดแล้วทำเป็นรูปธรรมทันที
ทำแล้วดี เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างได้

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี
        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ผ่านการคัดเลือกในระดับดีมาก จาก สพฐ. ในจำนวน 30 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล / โรงเรียนวัดจินดาราม / โรงเรียนกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)


วันที่ 6 สิงหาคม 2564

        นางอาจิณ  พูลสำราญ  โรงเรียนวัดไร่ขิง  ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จังหวัดนครปฐม


        นางสาวอริสรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg

        นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2564 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8A.jpg


กิจกรรมวันสำคัญ'64

โพสต์28 ก.ค. 2564 18:33โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2564 22:05 ]


29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ 

กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ,การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน เป็นต้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

กิจกรรมในปีที่ผ่านมา > คลิก

ในปี พ.ศ. 2564 เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) หลายโรงเรียนจัดกิจกรรมออนไลน์เนื่องใน " วันภาษาไทยแห่งชาติ " ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง เชิญทำเเบบทดสอบภาษาไทยออนไลน์ เนื่องใน " วันภาษาไทยแห่งชาติ " ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้ที่ทำแบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรฟรีทาง e-mail 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/219267351_4264079177033472_4637020921034724384_n.jpg

โรงเรียนวัดไทยาวาส
    - จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี พร้อมเขียนข้อความบรรยาย โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมที่บ้าน แล้วส่งผลงานทางไลน์ให้ครูประจำชั้น เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ชมผลงาน > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/226965334_384307129730443_2334378432618991550_n.jpg


กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
    กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาออนไลน์
    กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาออนไลน์  > คลิก 
    - กิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wanphasathiy-1/222134400_4195301117202384_4289448804778122301_n.jpg

    - Asalha Puja Day 👉 by T.Nam watraiking school > คลิก
https://www.youtube.com/watch?v=S7ck4uVi3M4 


Community Isolation

โพสต์22 ก.ค. 2564 18:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2564 20:17 ]

นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

Community Isolation

        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีนโยบาย “ปรับโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาล” เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และรองรับการขาดแคลนเตียงพยาบาล แต่จะเน้นการรับผู้ป่วยในระยะฟักฟื้นเพื่อรอการส่งกลับบ้าน ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนยืนยันรับเป็น Community Isolation (สถานที่กักตัวในชุมชน)แล้ว จำนวน 23 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
2) โรงเรียนวัดกลาง อำเภอนครชัยศรี
3) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี
4) โรงเรียนวัดท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี
5) โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี
6) โรงเรียนวัดลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี
7) โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล) อำเภอนครชัยศรี
8) โรงเรียนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
9) โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) อำเภอนครชัยศรี
10) โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) อำเภอนครชัยศรี
11) โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี
12) โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี(อวยชัยอนุสรณ์) อำเภอนครชัยศรี
13) โรงเรียนวัดบางภาษี อำเภอบางเลน
14) โรงเรียนลำพญา (จาเนียรบารุงวิทย์) อำเภอบางเลน
15) โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน
16) โรงเรียนวัดศิลามูล อำเภอบางเลน
17) โรงเรียนวัดดอนยอ อำเภอบางเลน
18) โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน
19) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำเภอบางเลน
20) โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนาลักษณ์วิทยา) อำเภอพุทธมณฑล
21) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลา(มหามงคล) อำเภอพุทธมณฑล
22) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
23) โรงเรียนบ้านบางประแดง อำเภอสามพราน
ในการให้บริการทางฝ่ายปกครองและสาธารณสุขจะบริหารจัดการเอง โดยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/1chwy3/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 

    โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก 
    โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก   |   คลิกเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/1chwy3/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%201%20%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%203.jpg?attredirects=0


ครูดีในดวงใจ'64

โพสต์20 พ.ค. 2564 23:38โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2564 23:40 ]


        ขอแสดงความยินดี นายภูชิต พฤษาพัฒนา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) สพป.นครปฐม เขต 2 
        ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่ ศธ 04289/ว 766 ลว. 27 พ.ย.2563 > คลิก   > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpgคุณธรรม 4 ดาว

โพสต์7 มี.ค. 2564 08:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2564 16:56 ]ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม > คลิก


มาฆปูรณมีบูชา'64

โพสต์25 ก.พ. 2564 20:28โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2564 19:40 โดย Webmaster Supervisory ]


กิจกรรมวันมาฆบูชา

        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่
๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง
๒. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม
๓. การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877370325871389&id=100007953498494

โรงเรียนวัดดอนยอ จิตธรรมอุปถัมภ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/makh/152443813_447270993059643_1655280571370838033_n.jpg

โรงเรียนวัดศิลามูล
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2877370325871389&id=100007953498494


โรงเรียนวัดสาลวัน
https://www.facebook.com/media/set?vanity=watsalawan.sc.3&set=a.503515521032148

โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ไพศาลประชานุกู
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=wathomkred&set=a.2876656105911699

โรงเรียนบ้านบางประแดง - เลาหดิลกราษฏร์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=215922190238102&id=100194895144166


ชื่นชมยินดี

โพสต์20 ธ.ค. 2563 20:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2564 18:51 ]

Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
อ้างอิง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

        ขอแสดงความยินดี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, โรงเรียนวัดจินดาราม ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (จากการประเมินเอกสาร) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C3.jpg

        ขอแสดงความยินดี  ผู้ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน”
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 64 / 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

        ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 มูลนิธิครูดีของแผ่นดินตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 303/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/133783995_1811238362358967_6377744173416844392_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/136159986_1811068039042666_6710656752322680057_n.jpg

        ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

        ขอแสดงความยินดี เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายอิทธิพล เอี่ยมสะอาด โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ลว. 14 ธันวาคม 2563 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

    
    ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > 
คลิก 
    1. นางวชรณัช คงวงศ์วาน ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านดงเกตุ 
    2. นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
    3. นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/yeawchndiden/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg


วันพ่อแห่งชาติ

โพสต์5 ธ.ค. 2563 03:23โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2563 21:17 ]

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวมใจถวายความจงรักภักดี

- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ "ตั้งตรงจิตร17" > คลิก
- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก 
- โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก 
- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก 
- โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด > คลิก
- โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก
- โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก
- โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย) > คลิก
- โรงเรียนวัดสรรเพชญ ทวีวิทยาคม > คลิก
- โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ (นครแสงโสภานุคราะห์) > คลิก
- โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก
- โรงเรียนบ้านห้วยกรด > คลิก
- โรงเรียนวัดละมุด > คลิก
- โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก 
- โรงเรียนวัดท่าพูด > คลิก 
- โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก 
- โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก 
- โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) > คลิก 
- โรงเรียนวัดลานคา > คลิก
- โรงเรียนบ้านบางเลน > คลิก 

รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โพสต์19 พ.ย. 2563 04:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2563 22:04 ]

ขอแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ครูดีไม่มีอบายมุข

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
สพป.นครปฐม เขต ๒ 
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ "ปีที่ ๕" 

https://drive.google.com/.../17tdmv7ZA1Gw0IoQPXe3wpt.../viewhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕ 
สังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนวัดกลางบางเเก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดเกษตราราม
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
โรงเรียนวัดรางกำหยาด
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)


รางวัลเกียรติบัตร ครูดี ปี 10 ประเภทบุคลากร
สพป.นครปฐม เขต 2

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพิจารณ์ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน
นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

คลองบางกระทึก นายเจน เกิดโพชา
บ้านคลองนกกระทุง นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
บ้านคลองบางกระจัน นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
บ้านคลองมหาสวัสดิ์ นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
บ้านบางประแดง นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
บ้านบางม่วง(ประชารังสิต) นางสาวดารินนา ปานเสน
บ้านประตูน้ำพระพิมล นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บ้านรางปลาหมอ นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
บ้านหนองมะม่วง นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
บ้านห้วยกรด นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
บ้านหัวอ่าว นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม
บุณยศรีสวัสดิ์ ว่าที่ ร.ต.ไกรทอง สิงห์คํามา
วัดกลางครูเวียง นางสาวอรดี น้อยปุก
วัดกลางบางแก้ว นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
วัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์) นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา
วัดดอนยอ นางสาววรรณสร สุริยะศรี
วัดเดชานุสรณ์ นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
วัดทรงคนอง นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
วัดไทยาวาส(นิลดําพิทยานุสรณ์) นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์
วัดนวลนรดิศ นางจุฑามาศ นุชนาถ
วัดน้อย นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
วัดบางน้อยใน นางสุดารัตน๋ จอมแก้ว
วัดบางภาษี นางจันทิรา รัตนะ
วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
วัดรางกําหยาด นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
วัดราษฎร์สามัคคี นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
วัดลานคา นางศิวิไล ทีคํา
วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) นางอลิสรา จันทราช


การประกวดภาพยนต์สั้น

โพสต์17 ก.ย. 2563 03:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2563 18:37 ]

        การประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(stop bullying) ในโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 
        พิธีมอบรางวัล วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม 
        ดำเนินการโดย สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครปฐม สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/karprakwdphaphyntsan/%E0%B8%A0-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%9963.jpg

ผลการประกวดระดับระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนวัดดอนยายหอม
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
รางวัลชมเชย โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119241231_3270895969668329_5351360723298087704_n.jpg

        สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 21 ทีมมีดังนี้

โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม​

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล > คลิก
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก 
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม > คลิก 
โรงเรียนวัดดอนยายหอม > คลิก 
โรงเรียนวัดบ้านลานแหลม > คลิก 
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ > คลิก 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(สีมารัตน์วิทยา 2) > คลิก
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 4 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 5 > คลิก 
โรงเรียนวัดบางแขม ระดับประถม 6 > คลิก 
โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน > คลิก 
โรงเรียนบำรุงวิทยา > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/119468851_3270896006334992_3897125073799732973_n.jpg

        ระดับมัธยมศึกษาและ ปวช.จำนวน 9 ทีม

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production) > คลิก 
โรงเรียนคงทองวิทยา > คลิก  
โรงเรียนเทศบาล 5 > คลิก  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม Satit Team > คลิก 
โรงเรียนราชินีบูรณะ > คลิก  
โรงเรียนมารีย์อุปถัมป์ > คลิก  
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ > คลิก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (ทีม PBAC NEWS) > คลิก ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5 
รางวัลชมเชย โรงเรียนสาธิต ศิลปากร (ทีม DSU Production)


        รางวัล POPULAR VIEWS ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าชมทาง YOUTUBE มากที่สุดได้แก่ ทีม สุภาพบุรษหยุด BULLYING จากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์ จำนวนยอดผู้เข้าชม ณ เวลา ปิดการนับคะแนน. จำนวน 13,129 คน

1-10 of 266