ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

มหกรรมวิชาการปฐมวัย

โพสต์2 เม.ย. 2561 23:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/29597684_1595867833866712_5614293738220511361_n.jpg
วันที่ 2 เมษายน 2561


มหกรรมงานวิชาการ อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 4

ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล


กิจกรรมในงาน : 

        พิธีเปิด นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ 

        พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย

        การนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (Best Practices) 

        การนำเสนอสื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวด

        พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวด

        เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและผลงานการประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย การแต่งนิทานและคำคล้องจองจากคำพื้นฐานระดับปฐมวัย และนิทรรศการ

        เยี่มชมนิทรรศการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอัลบั้มภาพ กิจกรรมทั่วไปในงาน > คลิก

ขอแสดงความยินดี

โพสต์19 มี.ค. 2561 10:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2561 20:20 ]

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดลานคา
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) / โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนวัดประชานาถ / โรงเรียนวัดบึงลวดสวาย

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561
ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ

 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2561 ครั้งที่ 371 (จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) > คลิก

 สาระสำคัญหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คลิกประชุมทางไกล ปฐมวัย

โพสต์9 มี.ค. 2561 19:23โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2561 11:39 ]


การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

เมื่อ 9 มีนาคม 2561


การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"

เมื่อ 9 มีนาคม 2561

 เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี > คลิก
 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี > คลิก

มาฆบูชา 61

โพสต์27 ก.พ. 2561 21:56โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 04:01 ]

       วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่ว การบำเพ็ญความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส
        สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยจะมีการจัดบอร์ดของวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ หรือให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมถึงการบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ เช่น การเก็บกวาดขยะรอบวัด ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ และอาจมีการประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ซึ่งถือเป็นสิ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.966483346859148.1073742017.100004924753795&type=3
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1653578651399169.1073741940.100002411515074&type=3
https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1740188656043981
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/1748068661916167
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=photos&collection_token=100004028707101%3A2305272732%3A69&set=a.1273623579448587&type=3

เพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด | โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) | โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (นครชัยศรี)

National Test : NT'60

โพสต์24 ก.พ. 2561 00:09โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 04:09 ]

http://www.trueplookpanya.com/education/content/65619/-teares-
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561


รวมข้อสอบ พร้อมเฉลย
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT

ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ

โพสต์13 ก.พ. 2561 23:41โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2561 11:40 ]

ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต 2


    
           สรุปเหรียญรางวัล >>> คลิก

             ผลการแข่งขันรายกิจกรรม >>> คลิก

             รายละเดียดผลการแข่งขัน >>> คลิก

             เว็ปไซต์ ระดับชาติ(สพป.) >>> คลิก


ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ระดับชาติ  สพป.นครปฐม เขต 2

มีโรงเรียนทีชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เข้าแข่งขันระดับชาติ จำนวน 17 โรงเรียน รวม 21 กิจกรรม

ผลการประกวดแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน 2 รายการ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน 2 รายการ
เหรียญทอง 17
เหรียญเงิน 4

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1883619441928109.1073742084.100008402139866&type=3

https://www.facebook.com/watbangluangschool/media_set?set=a.1883661318590588.1073742086.100008402139866&type=3


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1208455715954704&id=100003708606063

เพิ่มเติม : โพสท์ และอัลบั้ม ของเครือข่าย

โรงเรียนคุณภาพ SMT

โพสต์1 ก.พ. 2561 08:12โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2561 00:27 ]

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท. 
(โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) 

รุ่นที่ 1

สพป.นครปฐม เขต 2 

ได้แก่... 

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อ.บางเลน
โรงเรียนวัดดอนหวาย อ.สามพราน
โรงเรียนวัดบางหลวง อ.บางเลน
โรงเรียนคลองบางกระทึก อ.สามพราน

โอเน็ต 60

โพสต์18 ม.ค. 2561 00:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2561 05:04 ]

การสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/1-2017071840209.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/2-2017071840232.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/3-2017071840245.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/4-2017071840300.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xonet61/5-2017071840311.jpg


คำแนะนำเพิ่มเติม


    - นักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ไม่ต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ทั้งนี้ โรงเรียนที่กำลังศึกษาจะเป็นผู้ส่งข้อมูลรายชื่อให้ สทศ. เอง
    - เฉพาะ นักเรียนวุฒิเทียบเท่า ม.6 เช่น ปวช.3 กศน. ที่จะสมัครแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 ต้องมีผลคะแนน O-NET และต้องสมัครสอบ O-NET กับ สทศ. ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ผ่านเว็บไซต์ สทศ. (http://www.niets.or.th)
    - ดาวน์โหลด เอกสารเตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
    - เว็บไซต์ สทศ >>> คลิก
    - ข้อสอบ ONET ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลยปีการศึกษา 2548 - 2559 >>> คลิก
    - เว็บไซต์ ติวฟรีดอทคอม >>> คลิกการสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2


วันที่ 17 มกราคม 2561 กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

https://www.facebook.com/apple.laricha/posts/1698513083544872

วันครู '61

โพสต์15 ม.ค. 2561 00:49โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2561 07:23 ]

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62  สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561
“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru61/26231480_1601670396576200_5260851817188881838_n.jpg?attredirects=0

******************************************************************************************************************************************************
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru61/26731070_1601670549909518_7210675489026282098_n.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru61/26734469_143306219794776_2349685519996132955_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru61/2.jpg
อัลบั้มของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 1 >>> คลิก  | โพสท์ของ Sivilai Teekham >>> คลิก


https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.1004369176378427.1073742176.100004160615776&type=3

https://www.facebook.com/lek.ratsapat.9/posts/150480072276395


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=564399887241500&id=100010144818787

https://www.facebook.com/som.omy/media_set?set=a.1846638578682081.1073741878.100000078690568&type=3

"ท้อแต่ไม่ถอย"

โพสต์14 ม.ค. 2561 17:34โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2561 17:51 ]


"ท้อแต่ไม่ถอย" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561

ผลงานโดย : ทีมราหูฟิล์ม 

(นายณรงค์ เสประโคน / นายโสภา เที่ยงเดช / นายมนตรี วศินปิยมงคล) 


"งานของครู" รางวัลรองชนะเลิศ
ผลงานโดย : ทีมศิษย์เก่าแผนกช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ  (นายสมพร อินอ่อน / นายนรฤทธิ์ ตั้งพานิชยานนท์ / นายปกรณ์ หลักบุญ) 

1-10 of 176