ข่าว ประชาสัมพันธ์


อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา63

โพสต์โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต โดย Webmaster Supervisory ]

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สพป.นครปฐม เขต 2
ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
https://www.facebook.com/WRKSOFFICIAL/posts/640070139941892?__tn__=-R

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3321300904592927?__tn__=-R

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/angelbaby.a/posts/3321335607922790?__tn__=-R


โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

https://www.facebook.com/boon2523/posts/3043067279096155

โรงเรียนบ้านบางประแดง
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1821723741303710&id=100003983053059

ขอแสดงความยินดี

โพสต์20 มิ.ย. 2563 01:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 19:01 ]


ขอแสดงความยินดี

คุณครูปัณณฑร แก้วเขียว (โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์)
คุณครูศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น (โรงเรียนวัดดอนยอ)
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว สพป.นครปฐม เขต 2

        สืบเนื่องจากการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์  มีหลักสูตรการอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 ท่าน และคุณครูทั้ง 2 ท่านเป็นหนึ่งใน 28 ท่าน จากการสมัครเข้าร่วมอบรมทั่วประเทศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3.JPG


รายชื่อ : รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรออนไลน์จากประเทศฟินแลนด์ > คลิก

รายละเอียดหลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับประเทศฟินแลนด์ > คลิก

ความเดิม : เว็บไซต์หลักสูตร : 

    หลักสูตร Stem education for early childhood and primary teachers (Online) ของมหาวิทยาลัย University of Helsinki > คลิก

    หลักสูตร Media Skill in digital environments ของมหาวิทยาลัย University of Finland > คลิก 

    หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยโอลู > คลิกNT'62 เต็มร้อย

โพสต์7 พ.ค. 2563 00:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 01:01 ]


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

1. โรงเรียนบ้านบางเลน
        เด็กหญิงยุ่ง -
        ครูผู้สอน นางสาวดวงธิดา ศรีโกมุท

2. โรงเรียนวัดจินดาราม
        เด็กหญิงศลิษา อาจมนตรี
        ครูผู้สอน นางพรรณี สังข์พญา

3. โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
        เด็กชายภัทรพล เกิดนุสนธิ์
        ครูผู้สอน นายพรพจน์ ยศอินทร์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/nt62temrxy/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%20100-NT.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/nt62temrxy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C63-2.jpg


ผู้เกษียณ 63

โพสต์2 พ.ค. 2563 04:34โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2563 04:35 ]


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9363.jpg

ประกาศ ศธ.
เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ลว. 31 มีนาคม 2563ทำแผนปฏิบัติการ

โพสต์19 ก.พ. 2563 20:25โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2563 20:26 ]


วันที่ 18 - 19  กุมภาพันธ์  2563 

        การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมชวาลัน รีสอร์ท อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

กิจกรรม เนื้อหาสาระ : 
- นโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 
- ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2562 
- วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีต่อผลกระทบการจัดการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2
- ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร  กลยุทธ์ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย
- วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
- ยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
- สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/thaphaenptibatikar/DSC_3937.JPG?attredirects=0

อัลบั้มภาพ (Cr.Ton[k]ar Chanel) > คลิก

ครูไทย หัวใจไอที

โพสต์10 ก.พ. 2563 22:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 03:04 ]

ขอแสดงความยินดีกับนายปัณณธร แก้วเขียว โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ นครปฐม
คุณครูรางวัลชนะเลิศ Innovative Teachers Leadership Award 2019
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสรับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khruthiyhawcixithi/105050031_3313991155280618_1731167823340533467_o.jpg

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2020" ปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการนักเรียนการสอน
        โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2020 เป็นโครงการคัดเลือกครูระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั่วประเทศ ที่มีผลงานวิชาการด้านแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน 
        อาจารย์ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศของโครงการทั้งหมด 5 ท่าน จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวนทั้งหมด 14 ท่าน โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งนี้ ผลงานของอาจารย์ผู้ชนะเลิศทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือของไมโครซอฟท์เพื่อบุกเบิกวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ประกอบด้วย
    - ผลงานการส่งเสริมเยาวชนยุค Gen Z ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา และการดูแลตนเอง
    - ผลงานการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
    - ผลงานการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาสะเต็มศึกษาและการสนับสนุนกรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset)
    - ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรม (STEM education) เพื่อสร้างนักประดิษฐ์
    - ผลงานสนุกเล่นสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัวด้วยไมน์คราฟท์ (Minecraft)
        โดยนอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีการมอบรางวัลตามหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งได้รับการตัดสินโดยรุ่นพี่ผู้ชนะจากโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards อีกด้วย
        หลังจากนี้ อาจารย์ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันทั้ง 5 ท่าน จะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปแข่งขันในโครงการ Innovative Teachers Leadership Awards ระดับโลกที่มีชื่อว่า E2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ในกิจกรรมครั้งนี้ มีครูสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอผลงานระดับโลก คือ นายปัณณธร แก้วเขียว โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ นครปฐมhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khruthiyhawcixithi/82019070_843094806130875_4657601310470701056_o.jpg?attredirects=0


ผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teacher 2019
นายปัณณธร แก้วเขีย
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2

ผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teacher 2018
นายปัณณธร แก้วเขีย
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2

นางสาวกิติยา พรหมสอน 
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1

นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม.11 (ชุมพร)

นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล
โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม)

นายอัศวิน ธะนะปิด
โรงเรียนบำรุงราฎร์สงเคราะห์ สพม.36 (เชียงราย)


ผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teacher

ITLA'2019

นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จังหวัดนครปฐม https://youtu.be/lZPNmK4h3Us 

นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม จังหวัดยะลา https://youtu.be/VWNVi9NhbZ8 

นางสาวพรรณี ชูคง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร https://youtu.be/NSb6jtfftI8

นาย ผจญ รุ่งอรุณเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม https://youtu.be/FdvxcmPlKdo

นาย ปานเทพ รัตนอัมพร วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก https://youtu.be/-PRgwo0xJ4A

นางปราณี แก้วใหญ่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร https://youtu.be/fXbNdgKKeYw

นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี https://youtu.be/wCsK4PiLfYc

นาย บุญส่ง พุ่มบาน โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง https://youtu.be/68NAusWrDxM

นางสาวนิสารัตน์ เสมอภพ วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี จังหวัดปัตตานี https://youtu.be/KLvZGu0dcrc

นาย นพดล รุ่งเรืองธนาผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร https://youtu.be/dstizMu_3qI

นาย ธีระวัฒน์ พันธุ์แสง โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://youtu.be/mYzQoeaKCF8

ว่าที่ ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร https://youtu.be/qxu5kGECP08

นางสาวธัญญารัตน์ ศรชนะ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง https://youtu.be/mnKGO1aShN4

นาย ธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ https://youtu.be/AB9AdOVpQWQ

นาย ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ https://youtu.be/6VhhxqgbOl4

นาง ทิพย์สุดา สรณะ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จังหวัดจันทบุรี https://youtu.be/7Iy2vsR4Uq8

นาง ทิพย์วรรณ สุโธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา https://youtu.be/8xE82BowUEU

นาย ณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ https://youtu.be/55KE2NqPiDk

นางสาวณภัทร สมยานัน โรงเรียนชุมชนบ้านคาย จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/jDZKZxrniaE

นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง https://youtu.be/rPiqk_sIERM

นางสาวชลิตตา คำมูล โรงเรียนวาวีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย https://youtu.be/uW4WX4W6sp0

นางสาวจีรภัช ใยอ่อน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา https://youtu.be/4VSD1epTTUw

นางสาวจารุพร จะนะ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก https://youtu.be/cd4cevJY_Zo

นาย จักรกฤษณ์ แก้วมงคล โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง https://youtu.be/EpJEXHWmC-o

นาง กีระติกาญน์ มาอยู๋วัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง https://youtu.be/ayug94zRf5E

นางสาว กิติยา พรหมสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี https://youtu.be/6Djd389VPsE

นาย กิตติ กุตนันท์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ https://youtu.be/XpoSZCtAjJw

นาย กาจพล โกฉิม โรงเรียนเทศบาล2(วัดใหม่ท่าพาณิชย์) จังหวัดปราจีนบุรี https://youtu.be/gk9xd-6cD28

นาง กนกขวัญ ลืมนัด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม https://youtu.be/XRcPj1v7S0c 

นางสาวตัญชลี เอกวุธ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ https://youtu.be/1ic9wrMywzo

นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด https://youtu.be/BDaQ_wTZTmg

นายโชคชัย ตันเจริญ โรงเรียนลาซาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นางสาวแสงระวี กระฐินเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวเบญจวรรณ เพชรสังหาร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ https://youtu.be/aAZ4hRudb5Y

นายเจษฎา เหล่ามา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จังหวัดตาก

นางสาวสมฤทัย เอียดเกิด โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จังหวัดสตูล https://www.youtube.com/watch?v=wgMQcCz3riQ 

เพิ่มเติม > คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

- ลงทะเบียนออนไลน์ (1 ต.ค.-31 ธ.ค.62) https://bit.ly/2lXmWEL 
- กดเข้าเฟสบุ๊คกลุ่ม ITLA’่2020 : https://bit.ly/2lTOtqO
- เอกสารรายละเอียดโครงการ > คลิกวันมาฆบูชา'63

โพสต์8 ก.พ. 2563 16:37โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 16:54 ]

กิจกรรมวันมาฆบูชา ปี 2563 ของสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2760632507360439&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2578297452495569&id=100009460171788

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2776116719120838&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/pg/banpratunum/photos/?tab=album&album_id=902829146802610&__tn__=-UC-R

https://www.facebook.com/kate.npt.3/posts/1534270340080443
Cr.Kate Areerat


เพิ่มเติม

โรงเรียนคลองบางกระทึก > คลิก
โรงเรียนวัดห้วยตะโก > คลิก
https://www.facebook.com/wathomkred/media_set?set=a.2559177834326196&type=3

https://www.facebook.com/watpasukaram/posts/123446472534774?__tn__=-R

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003141874081&sk=media_set&set=a.2741399769308059&type=3

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/2564364570342392/

โรงเรียนวัดไทร สินศึกษาลัย
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2718443758251503&type=3


ผ้าป่าขยะรีไซเคิล

โพสต์7 ก.พ. 2563 22:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 15:47 ]

กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และกิจกรรมจิตอาสา
โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/makhbucha63/83761322_2743702902411079_6864503593332899840_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/makhbucha63/83778256_2736219026456544_4010803686941917184_n.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3029736630390586&id=1005395559491380&__tn__=-R

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.721919105002889&type=3

Cr.Jakkrit Amondmongkholsiri

https://www.facebook.com/nuicy.ha/posts/10220080457776690

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2837336159707788&id=278712755570154&__tn__=-R


https://www.facebook.com/wathuaytako.sch/posts/1079325572419898?__tn__=-R

https://www.facebook.com/wathomkred/media_set?set=a.2558314487745864&type=3

https://www.facebook.com/klongtangloung/posts/2609036496016780

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741788262602543&id=100003141874081


รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการขยะ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกก.ต.ป.น.นิเทศบูรณาการ

โพสต์3 ก.พ. 2563 20:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2563 19:48 ]

คณะกรรมการ กตปน.นิเทศบูรณาการ
วันที่ 30 มกราคม 2563 
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ โดยนางสาวบุญสุพร เพ็งทา, นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน์, นายเมธี อ้นทอง นิเทศเชิงบูรณาการตามมติ ที่ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/83309563_537268783550236_1231075607152951296_n.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2563 
        คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยการนำของ ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ สุคนธาราม) และนางสาวเกริน ช้อยเครือ (ศึกษานิเทศก์) ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C.jpg


31 มกราคม 2563
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ โดย นางสาวพัชรี ยันต์ตรีสิงห์, นายสุภัค แฝงเพชร  นิเทศเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนวัดลาดสะแก อำภอบางเลน
        บันทึกข้อความรายงาน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/phplATp3S.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ โดย ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์, นายพิจารณ์ ดิษฐประชา, นางสาวาฏลดา ภู่ประเสริฐ นิเทศเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว อำเภอสามพราน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/84103876_211653876670717_739163480799576064_n.jpg


วันครู'63

โพสต์15 ม.ค. 2563 01:10โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2563 01:23 ]

กิจกรรมวันครู สพป.นครปฐม เขต 2 ปี 2563
เพจวันครู สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963_12.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/83074954_2683225311713840_6931944574268997632_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/81942538_169048244349171_2578576769699282944_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963_06.jpgCr.งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย@ ผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรตามประกาศสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) > คลิก 
สถานศึกษารางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 > คลิก 
@ อัลบั้มก่อนงานของโรงเรียนวัดไร่ขิง (ครูนุ) > คลิก
@ อัลบั้มภาพกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 จังหวัดนครปฐม Cr.โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก 
@ อัลบั้ม บําเพ็ญประโยชน์สัปดาห์วันครู โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
@ โพสท์ของ โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก
@ โพสท์ของ Neerana Saetiaw > คลิก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3068637306499390&id=100000594513496

โพสท์ของเสาวภา คนเที่ยง > คลิก


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=176070130423427&id=100040613237584

https://www.facebook.com/anurak.loveking/posts/10207020487066457
อัลบั้มภาพครูนุ โรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

https://www.facebook.com/pg/WRKSOFFICIAL/photos/?tab=album&album_id=533885093893731&__tn__=-U-R

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1648218828651967

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wankhru63/82696989_2630770403672131_6796779153145200640_o.jpg


1-10 of 249