ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

Jump in the Earth

โพสต์4 มี.ค. 2560 22:52โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2560 00:43 ]

http://www.obec.go.th/news/71384
    ”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรี สำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..โดยเนื้อหาหลักจะเน้นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่ยังคงสอดแทรกความรู้สำคัญด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ ความรู้รอบตัว ความรู้รอบโลก เกมส์เสริมทักษะฝึกสมองต่าง ๆ และอีกมากมาย
    จัดทำขึ้นโดย บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้สาธารณะให้กับโรงเรียนประถมต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งทำการจัดส่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นฉบับบแรก
    โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    1.) เพื่อเผยแพร่เป็นประโยชน์สาธารณะ เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้จากหน้าเวบไซต์
    2.) เพื่อสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ มาทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ต่างๆได้
    3.) เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของเด็ก และเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาความรู้ได้อย่างถูกต้อง
    4.) เพื่อยกระดับการศึกษานอกห้องเรียน และการเรียนด้วยตนเองให้เพิ่มมากขึ้น
    5.) เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม และสนับสนุนโครงการ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ”

        โรงเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายจิตติศักดิ์ ทัพศิลา แผนกการตลาด บริษัท ทีจี แบงค็อก จำกัด อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ชั้น 28 ห้อง B ซอยประสานมิตร(สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-258-3981  โทรสาร. 02-612-7399 อีเมล์ jittisak@tgbkk.co.th 

     ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 2016 >>> คลิก 
     ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกรกฏาคม 2016 >>> คลิก 
     ฉบับที่ 13 ประจำเดือนกันยายน 2016 >>> คลิก
     ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2016 >>> คลิก
     ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2017 >>> คลิก

ประสบการณ์การเรียนรู้

โพสต์15 ก.พ. 2560 01:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

        
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 

        การจัดการเรียนรู จึงไมใชเปนเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการ บอกใหจดจํา และนําไปทองจําเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรู้ เปนศาสตรอยางหนึ่ง ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกวานั้น กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวา เปนการจัดการเรียนรู  14-15 มีนาคม 2560 การเข้าค่ายการคิดและทักษะชีวิต ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านพาดหมอนกับโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 
 โครงการทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดผาสุการาม 
 ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning Camp" 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
 "ดนตรี พาเพลิน" กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอนวิทยาคม) 
 กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบางพระ 


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185626621938057&id=100014721617346

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1964159057147069

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1218487371599548&id=100003148908459

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1951250511771257

https://www.facebook.com/Prwrk/posts/250142005436237?pnref=story

มาฆะบูชา 60

โพสต์10 ก.พ. 2560 09:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 00:30 ]

        วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ 
พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่ว การบำเพ็ญความดี และการทำจิตใจให้ผ่องใส
        สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่ง โดยจะมีการจัดบอร์ดของวันมาฆบูชา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ประกวดเรียงความ ตอบปัญหาธรรมะ หรือให้นักเรียนร่วมกันทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน รวมถึงการบำเพ็ญกุศลอื่น ๆ เช่น การเก็บกวาดขยะรอบวัด ช่วยกันทำประโยชน์ต่อสังคม ช่วยกันปลูกต้นไม้ หรือทำความสะอาดที่สาธารณะ ฯลฯ และอาจมีการประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียนผู้ทำประโยชน์ ซึ่งถือเป็นสิ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีhttps://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1948935715336070?pnref=story

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1124612537665204/

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1123485931111198/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1245301915538970&id=100001775213114&pnref=storyhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100009460171788&sk=photos&collection_token=100009460171788%3A2305272732%3A69&set=a.1800559806936008.1073741839.100009460171788&type=3

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.1286903861399985.1073741882.100002411515074&type=3

        วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะแรต (อุภัยเพชรพิทยาคาร)) ได้พานักเรียนไปประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งโรงเรียนได้พานักเรียนไปทำบุญทุกวันศุกร์เป็นประจำ เนื่องจากในวันนี้ได้ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงได้พานักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนทำความดี เข้าวัดทำบุญ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบต่อไป
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1131534563639668&type=1

ควรค่าต่อความทรงจำ

โพสต์31 ม.ค. 2560 21:06โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2560 20:37 ]


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66
ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตสรุปผลการแข่งขัน สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก
สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย เลิศหล้า ห้าแผ่นดิน

        เมื่อ เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. เป็นประธาน เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 


        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทีเวทีแสดงออกซึ่งผลงานที่ผ่านมา สถาบันการศึกษานำ ผลงาน ความก้าวหน้าของนักเรียน คณะครู ออกแสดงต่อสาธารณชน 


https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206715748610891?pnref=story
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206733417212595
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206730411737460?pnref=story

https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206733402172219
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206716038778145
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206723308919894
https://www.facebook.com/jakkrit.amondmongkholsiri/posts/1453083274726021?pnref=story
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206722454978546?pnref=story
https://www.facebook.com/banyapat.suammara/posts/10206733475334048?pnref=story

ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 59

โพสต์20 ม.ค. 2560 23:44โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2560 01:50 ]


        ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 เนื่องในโอกาส ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ตามประกาศ สพป.นครปฐม เขต 2 เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559

        ขอแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติไว้ ณ ที่นี้

อ่านรายละเอียด >>> คลิก

วันเด็ก 60

โพสต์17 ม.ค. 2560 04:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 06:06 ]

โรงเรียนต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมมากมายหลากหลาย

คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2560 - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา - เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง

        กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ ล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็กๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสาย เปิดพื้นที่ให้เด็กๆ หรือร่วมกันทำกิจกรรม ในแต่ละชุมชนเพื่อเด็กๆ จัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ เพลงเด็ก ๆ ของขวัญเพื่อเด็ก ๆ ฯลฯ

        กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ
            1. ให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง
            2. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/857298081077383

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.794011810747499.1073742065.100004160615776&type=3

https://www.facebook.com/groups/209749122470627/permalink/1095092517269612/
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1097483157044809/
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/1094625413997250/

เชิญส่งวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

โพสต์28 ธ.ค. 2559 22:06โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2559 22:37 ]


        
ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

        โดยผู้มีสิทธิส่งผลงานวิจัย ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ ลักษณะของผลงานวิจัย จะต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นงานวิจัยที่พัฒนางานในหน้าที่ของผู้วิจัย ซึ่งประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาคและรางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ โดยแบ่งรางวัลเป็น 3 ระดับ คือ ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับชมเชย

        ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานวิจัย และผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม สามารถส่งรูปเล่มผลงาน ใบสมัคร และเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภากำหนด ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ 
                สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ 
                128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

        ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ (หน้าซองเอกสารระบุข้อความว่า “ส่งผลวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2560” หรือ “ส่งผลงานวิจัยงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจําปี 2560 การส่งผลงานทางไปรษณีย์วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ เบอร์โทร 0 2280 6366 หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

คลิกที่นี่    ประกาศการส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 2560

               ประกาศรับสมัครการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2560

Best Practices

โพสต์21 ธ.ค. 2559 21:30โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

        ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 ตามประกาศของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยโรงเรียนวัดบางหลวง ชื่อผลงาน"ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา" และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ชื่อผลงาน "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา"

        ดูรายละเอียดได้ทาง https://drive.google.com/file/d/0ByOJKeWgkMLRRFJYWjdRSTBZSFE/view


พลังแห่งความภักดี

โพสต์21 พ.ย. 2559 22:30โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 01:19 ]

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

        สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 

        ข้าพระพุทธเจ้า.....(ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน).....จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนตลอดไป
        ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่า จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุข ความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


        การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
            1) การทำดีด้วยกาย คือ การจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ทำความสะอาดสาธารณะสถาน ให้บริการสาธารณะ เยี่ยมคนป่วยไข้ตามโรงพยาบาล อ่านหนังสือพิมพ์ให้เด็กพิการฟัง บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ดังที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว 
            2) การทำดีด้วยวาจา คือ การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือเพลงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
            3) การทำดีด้วยใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนกระทำอยู่แล้ว เช่น การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิสำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตาตั้งใจดีhttps://www.facebook.com/prnakhonpathom2/media_set?set=a.1232474993465832.1073742153.100001100290625&type=3

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.760435264105154.1073742061.100004160615776&type=3https://www.facebook.com/ann.aphikittitanadech/posts/1305225416174568
https://www.facebook.com/anchalee.yenkai/posts/1291040834286753
https://www.facebook.com/watsai.school/posts/1149284121834149
https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=1239122962793335
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-547291608652120/photos/?tab=album&album_id=1160810773966864https://www.facebook.com/bankbongtingtong/media_set?set=a.1269473399741229.1073741864.100000357437390&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869559693262890&id=100006266325087https://www.facebook.com/ray.chotudom/posts/1120058988048964
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1166359743433188&id=100001775213114
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002861792012&sk=photos&collection_token=100002861792012%3A2305272732%3A69&set=a.947113558727362.1073741908.100002861792012&type=3เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับคณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังความจงรักภักดี” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยนายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ได้นำกล่าวคำปฎิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) 1 ต้น และได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์วัดศรีมหาโพธิ์ จำนวน 9 รูป...(ภาพ/ข่าว:จิราพร/วิทูร)
 
https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/822995274507664
https://www.facebook.com/klongtangloung/posts/1818450735075364
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000หมายเหตุ : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ 
                  วันคล้ายวันพระราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                  วันคล้ายวันประสูติ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ พระบรมวงศ์ ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมา จนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู 60

โพสต์20 พ.ย. 2559 06:28โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2560 22:28 ]

        คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ครูดี ตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท
        สามารถส่งประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 - 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 - 1.30 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณภาพการผลิต และคุณค่าด้านการสื่อความหมาย 
        สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย 
            รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท 
            รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท 
        สปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย 
            รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท 
            รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท 
            รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท 

        ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) หรือทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ หรือทาง e-mail : veeneeta_r@ksp.or.th ภายในเวลา 23.59 น. และจะประกาศผลให้ทราบภายในเดือน ธันวาคม 2559 ( * ขณะนี้ขยายเวลาถึง วันที่ 4 มกราคม 2560)  http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1147&tid=
        ดาว์นโหลดใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2282 2743

        ประกาศผลการแข่งขัน >>> คลิก


1-10 of 134