ข่าว ประชาสัมพันธ์

เรียนแอดมินทุกท่าน 

        เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ดังที่ปรากฏ

วันที่ (เดือน ปี)
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
กลุ่มเป้าหมาย :
หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
กิจกรรม :
ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

วันไหว้ครู'62

โพสต์6 มิ.ย. 2562 00:23โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต ]

ปาเจราจริยาโหนติ  คุณุตตรานุสาสกา

เพจวันไหว้ครูของกลุ่มนิเทศฯ > คลิก
บรรยากาศทั่วไปวันไหว้ครู

https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1449216921885493

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/181614289505630?__tn__=-R

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2304785192920662&__tn__=-UCH-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1243967992443599&id=100004912306703

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1583665748433697&id=100003708606063

https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2240654776030406&type=3

https://www.facebook.com/wicharn.jarukarn/posts/2323342737882698

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006451094794&sk=media_set&set=a.2886841511540857&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004028707101&sk=media_set&set=a.1646707088806899&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2414051582159741&id=100006647672806

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=460115804744886&id=100022394116474

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1244006362439762&id=100004912306703

https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2291175557639472&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2357405904534503&id=100007953498494

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2148503341942780/

https://www.facebook.com/baanbangtoey/media_set?set=a.1157570401115620&type=3

https://www.facebook.com/kate.npt.3/media_set?set=a.1289766164530863&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005574309177&sk=media_set&set=a.1102487946613672&type=3

https://www.facebook.com/benz.csds.31/media_set?set=a.551524402042361&type=3

โรงเรียนวัดน้อย
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2149949015131546&type=3

https://www.facebook.com/thidanut.saysoontorn/media_set?set=a.2685733284789201&type=3

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1037244293142068&id=100005695216778ขอแสดงความยินดี NT'61 เต็มร้อย

โพสต์30 พ.ค. 2562 20:48โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.jpg

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 

- ด้านภาษา (Literacy) > คลิก 
        โรงเรียนวัดมะเกลือ เด็กหญิงมนัสชนก พิมพ์ดี 
        ครูผู้สอน นางสาวณัฐรดา ขุนศรี

- ด้านคำนวณ (Numeracy) > คลิก  
        โรงเรียนวัดบางช้างใต้ เด็กหญิงพัสวี บุญนำ
        ครูผู้สอน นางสาวปริณี จูดมาก

        โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ เด็กหญิงบัว นาดี
        ครูผู้สอนนายพรพจน์ ยศอินทร์

        โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม เด็กชายวิญญบูณย์ ตรีพงษ์ศิลป์ 
        ครูผู้สอน นายสุเทพ ลิมปนเวทยานนท์

        โรงเรียนวัดบางหลวง เด็กหญิงเกศิณี คงคาหลวง
        ครูผู้สอน นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ

        โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เด็กชายกฤตภาส ศักดิ์ชาลี 
        ครูผู้สอน นางสาวสุทธิชาต์ สุขเข

- ด้านเหตุผล (Reason ability) > คลิก 


ขอแสดงความยินดี O-NET'61 เต็มร้อย

โพสต์20 พ.ค. 2562 20:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2562 20:58 ]


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/o-nettemrxy/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.JPG

        การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ 
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร 
ครูผู้สอน 
    ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ และ
    นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล 

วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 64) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    เด็กหญิงนิติกาญน์ ทองสองแก้ว
    เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิ์อาศัย
    เด็กชายณัฐนนท์ เจนนัดที 
    ครูผู้สอน
    นายสืบพงษ์ นาคมณี และ นายสัณฐิติ กำภูพงษ์

โรงเรียนวัดละมุด
    เด็กชายพสภัค อยู่โพชนา  
    ครูผู้สอน นางธนะกิต ใหญ่สิมา

โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 
    เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร 
    ครูผู้สอน นางสุนทรี พันชน
    เด็กชายคุณากร ศรีคำหู้  
    ครูผู้สอน นางสาวสุกัญญา กระแสโสม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60361851_430313901121057_1488591108802871296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/61059911_332628984114811_6989996000781795328_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60713219_822134598147529_6037358652367568896_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60707111_416532392232973_2021909906755420160_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60470398_1061645917378722_4558260817153228800_n.jpgอัฏฐมีบูชา

โพสต์19 พ.ค. 2562 19:09โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2562 20:56 ]


๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ วันอัฏฐมีบูชา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/nttemrxy/67941c8507cd9705a8b7422b1ed0bc43.jpg

        งานบุญประเพณี วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 126 ปี และมีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สาธิตการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน ขบวนแห่พุทธประวัติและขบวนคติธรรม ขบวนเหตุการณ์สมมุติ อัญเชิญพระบรมศพจำลอง นำโดยคณะสงฆ์ 199 รูป พร้อมด้วยคณะ พราหมณ์ เทวดา นางฟ้า พระสาวกและสาธุชน เวียนทักษิณาวัตรรอบมณฑลพิธีจำลอง ก่อนจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ แข่งขันตะไลลอดบ่วง กีฬาพื้นบ้านที่หาดูยากในปัจจุบัน พร้อมจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหารและขนมหวานประจำถิ่น 

กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
 อ.สามพราน จ.นครปฐม
2561 > คลิก
2562 > คลิก

วัดใหม่สุคนธาราม
ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
อัลบั้มภาพ 2561 > คลิก
อัลบั้มภาพ 2562 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/nttemrxy/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg

กิจกรรมวันอัฎฐมีบูชา
วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วิสาขบูชา'62

โพสต์16 พ.ค. 2562 19:50โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2562 05:23 ]

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/videos/1279682758874143/?t=35

(คลิกที่ภาพแต่ละกิจกรรม จะนำสู่แหล่งข้อมูลต้นทาง)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/wisakhbucha62/60165940_2023786757926615_1661531669238120448_n.jpg


17 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนวัดเชิงเลน
https://www.facebook.com/fishpakpao/media_set?set=a.1537655299590426&type=3

วัดใหม่สุคนธาราม > คลิก
https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/175671536766572

โรงเรียนวัดสรรเพชญ > คลิก
https://www.facebook.com/watsanphet/media_set?set=a.2243847062372322&type=3

โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) > คลิก
https://www.facebook.com/watsai.school/media_set?set=a.2194114674017750&type=3

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-510450245687508/photos/?tab=album&album_id=2258077690924746&__tn__=-UC-R

โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679522079153471&id=100012870550592

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
https://www.facebook.com/Watswangaromschool/posts/878593242482505?__tn__=-R

โรงเรียนคลองบางกระทึก
https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=2293335890705365

โรงเรียนวัดท่าตำหนัก
https://www.facebook.com/tatar.tatamnak/media_set?set=a.117688302770797&type=3

โรงเรียนวัดบางช้างใต้
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2231066893625349&id=589583437773711&__tn__=-R

โรงเรียนวัดบางภาษี
https://www.facebook.com/suwannee.sriboonrod/posts/1092287007645965

โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
https://www.facebook.com/waramporn.tanompol.7/posts/292513901626644
 
โรงเรียนวัดโพธ์
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=960341214357066&id=100011435880098

โรงเรียนวัดลานคา
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2394135247484708&id=100006647672806

โรงเรียนวัดบางพระ
https://www.facebook.com/Kootom/media_set?set=a.3333701953322332&type=3

โรงเรียนวัดน้อย
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2106597102800071/

ประชุมผู้บริหาร #1/62

โพสต์15 พ.ค. 2562 23:04โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2562 01:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


4 พฤษภาคม 2562

        การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาในสังกัด ที่มีผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้คะแนน 100 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และเกียรติบัตรการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
        ต่อจากนั้น ผอ.กลุ่ม/หน่วย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 4 ด้าน คือ การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-4.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-1.jpg
อัลบั้มภาพ > คลิกมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย ผู้บริหาร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60428459_508623773007057_9117270281465888768_n.jpg

มอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็มร้อย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60361851_430313901121057_1488591108802871296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/61059911_332628984114811_6989996000781795328_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60713219_822134598147529_6037358652367568896_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60707111_416532392232973_2021909906755420160_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60470398_1061645917378722_4558260817153228800_n.jpgPLC ขับเคลื่อนวิชาการ

โพสต์1 พ.ค. 2562 03:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 01:20 ]

1 พฤษภาคม 2562

นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สพป.นครปฐม เขต 2

ร่วมพลังสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการ ผ่าน PLC วิชาการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/2019-05-02_11-26-43.jpg

โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง ขับเคลื่อน O-NET

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/56508655_1197932760380456_7741655955217055744_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/phlangrwm/60352713_2338027472912722_8662179669950332928_n.jpg

วัดใหม่สุคนธาราม ต้นแบบอาหารกลางวัน

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/172404397093286

https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/172189837114742

โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

https://www.facebook.com/computerict/posts/1856355077797865

โรงเรียนวัดโคกเขมา นักเรียนไทยสุขภาพดี

อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 5

โพสต์2 เม.ย. 2562 06:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 19:32 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xnubalwaysi5/OAT_5895.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xnubalwaysi5/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AA62%20%281%29.jpg?attredirects=0

มหกรรมงานวิชาการอนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 5
โดยสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2
ณ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

กำหนดการ หลักเกณฑ์ > คลิก
ผลการประกวด > คลิก
ข้อสังเกตและเสนอแนะ > คลิก


อัลบั้มภาพ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xnubalwaysi5/OAT_5895.jpg

โพสท์ของ Kanchanasak Saenglub‎ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xnubalwaysi5/2019-04-02_20-56-05.jpg

โพสท์ของ Nanthiya Kheawchan > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xnubalwaysi5/2019-04-03_11-15-43.jpg

โพสท์ของ วรินทร พึ่งแสง > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/2019-04-02_16-43-41.jpg

โพสท์ของ Decc Dec‎ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/xnubalwaysi5/2019-04-02_22-08-50.jpg

โพสท์ของ นายศิริ อินทร์วิมล > คลิก

จัดสถานที่ เตรียมงาน

1 เมษายน 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/2019-04-02_16-49-10.jpg

โพสท์ของ วรินทร พึ่งแสง‎ > คลิก


รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โพสต์21 มี.ค. 2562 23:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2562 02:41 ]

กิจกรรมการรณรงค์ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rnrngkhchisiththileuxktang/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%871.jpg

8 มีนาคม 2562
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
https://www.facebook.com/pg/watdonwai2466/photos/?tab=album&album_id=1238592769629473

14 มีนาคม 2562
https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2009218662537916/

15 มีนาคม 2562
https://www.facebook.com/Watswangaromschool/posts/839045169770646?__tn__=-R

https://www.facebook.com/Watswangaromschool/videos/1544729235659809/

20 มีนาคม 2562
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1795122110587829&type=3


21 มีนาคม 2562
      นางสาวดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ พร้อมคณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้านศรีมหาโพธิ์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003141874081&sk=photos&collection_token=100003141874081%3A2305272732%3A69&set=a.2121096044671771&type=3


 คู่มือเตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/rnrngkhchisiththileuxktang/image_big_5c50317c384aa.jpg

วอร์มเสียงประเทศไทย

เพลงเลือกตั้ง

คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตยขอแสดงความยินดี

โพสต์28 ก.พ. 2562 02:46โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/53046649_663933544024662_8032339367580139520_o.jpg1-10 of 220