Community Isolation

โพสต์22 ก.ค. 2564 18:55โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2564 20:17 ]
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

Community Isolation

        ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีนโยบาย “ปรับโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาล” เพื่อเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และรองรับการขาดแคลนเตียงพยาบาล แต่จะเน้นการรับผู้ป่วยในระยะฟักฟื้นเพื่อรอการส่งกลับบ้าน ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนยืนยันรับเป็น Community Isolation (สถานที่กักตัวในชุมชน)แล้ว จำนวน 23 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
2) โรงเรียนวัดกลาง อำเภอนครชัยศรี
3) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี
4) โรงเรียนวัดท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี
5) โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี
6) โรงเรียนวัดลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี
7) โรงเรียนวัดศีรษะทอง(น้อยชมประชานุกูล) อำเภอนครชัยศรี
8) โรงเรียนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
9) โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) อำเภอนครชัยศรี
10) โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) อำเภอนครชัยศรี
11) โรงเรียนวัดท้องไทร อำเภอนครชัยศรี
12) โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี(อวยชัยอนุสรณ์) อำเภอนครชัยศรี
13) โรงเรียนวัดบางภาษี อำเภอบางเลน
14) โรงเรียนลำพญา (จาเนียรบารุงวิทย์) อำเภอบางเลน
15) โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม อำเภอบางเลน
16) โรงเรียนวัดศิลามูล อำเภอบางเลน
17) โรงเรียนวัดดอนยอ อำเภอบางเลน
18) โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน
19) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม อำเภอบางเลน
20) โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนาลักษณ์วิทยา) อำเภอพุทธมณฑล
21) โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลา(มหามงคล) อำเภอพุทธมณฑล
22) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล
23) โรงเรียนบ้านบางประแดง อำเภอสามพราน
ในการให้บริการทางฝ่ายปกครองและสาธารณสุขจะบริหารจัดการเอง โดยผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/1chwy3/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg
ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19 

    โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก 
    โรงเรียนวัดมะเกลือ > คลิก   |   คลิกเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/1chwy3/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%201%20%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%203.jpg?attredirects=0


Comments