ขอแสดงความชื่นชมยินดี

โพสต์13 ส.ค. 2564 20:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2564 20:57 ]

วันที่ 11 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี

รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 
ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก


รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ขอแสดงความยินดี

        ผู้ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป.นครปฐมเขต 2) > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/OBEC%20Awards%20NPT2.jpg


วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี

        โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคัดเลือกตามกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน 
    - โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียน บ้านกระทุ่มล้ม 
    - มีจำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 โรงเรียน
    - ได้รับการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนเจตพื้นที่ฯ จำนวน 1 โรงเรียน
    - ได้รับการประเมินคัดเลือกตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.87 
    - ได้รับการประเมินคัดเลือตามเกณฑ์ กระดับคุณภาพดีเด่น จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.13
    - ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/best-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%9964.jpg
ลำพังเพียงคิดก็เป็นเพียงนามธรรม คิดแล้วทำเป็นรูปธรรมทันที
ทำแล้วดี เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างได้

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี

        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ผ่านการคัดเลือกในระดับดีมาก จาก สพฐ. ในจำนวน 30 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล / โรงเรียนวัดจินดาราม / โรงเรียนกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C64.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2564

        นางอาจิณ  พูลสำราญ  โรงเรียนวัดไร่ขิง  ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จังหวัดนครปฐม


        นางสาวอริสรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg

        นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2564 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8A.jpg


Comments