ขอแสดงความชื่นชมยินดี

โพสต์13 ส.ค. 2564 20:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2564 02:38 ]

วันที่ 1 กันยายน 2564

        ขอแสดงความยินดี โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2564 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาแนวพุทธอย่างยั่งยืนต่อไป  (หนังสือที่ ศธ 04008/ว1474 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2564) > คลิก
    โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)
    โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฏร์อุทิศ)
    โรงเรียนวัดโพธิ์  
    โรงเรียนวัดสาลวัน


วันที่ 29 กันยายน 2564

- รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A12%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7-64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%9064.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8864.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 
ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก


รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ขอแสดงความยินดี
        ผู้ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป.นครปฐมเขต 2) > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/OBEC%20Awards%20NPT2.jpg

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี
        โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคัดเลือกตามกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน 
    - โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียน บ้านกระทุ่มล้ม 
    - มีจำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 โรงเรียน
    - ได้รับการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนเจตพื้นที่ฯ จำนวน 1 โรงเรียน
    - ได้รับการประเมินคัดเลือกตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.87 
    - ได้รับการประเมินคัดเลือตามเกณฑ์ กระดับคุณภาพดีเด่น จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.13
    - ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/best-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%9964.jpg

ลำพังเพียงคิดก็เป็นเพียงนามธรรม คิดแล้วทำเป็นรูปธรรมทันที
ทำแล้วดี เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างได้

วันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดี
        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ผ่านการคัดเลือกในระดับดีมาก จาก สพฐ. ในจำนวน 30 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล / โรงเรียนวัดจินดาราม / โรงเรียนกระทุ่มล้ม (นครราษฏร์ประสิทธิ์)


วันที่ 6 สิงหาคม 2564

        นางอาจิณ  พูลสำราญ  โรงเรียนวัดไร่ขิง  ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 จังหวัดนครปฐม


        นางสาวอริสรา เฮงนิรันดร์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2564

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg

        นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2564 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/besthnithesphayni/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%8A.jpg


Comments