ประกาศผลการคัดสรรผลงานนวัตกรรม 56

โพสต์27 ธ.ค. 2556 21:57โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2556 21:58 ]
    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศผลการคัดสรรผลงานนวัตกรรม ประจำปี 2556 รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา” ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 จำนวน 460 ผลงาน โดยผู้แทนสถานศึกษาจะเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลในงานวันครู ที่ 16 มกราคม 2557 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
    ในส่วนของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 
    1 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) การจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม ง 20203 เรื่อง นักธุรกิจน้อย หมอนหอมระเหย
    2 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) เครื่องมือวัดและประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ปีการศึกษา 2555
    3 โรงเรียนวัดบางหลวง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง
    4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา การพัฒนานักเรียนแกนนํา สู่การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไร่ขิง
    5 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เรื่อง ปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน โรงเรียนวัดนราภิรมย์
    6 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล แหล่งเรียนรู้ คู่ภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล

    และประกาศรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” จำนวน 80 ผลงาน เป็นผลงานระดับเหรียญทอง จำนวน 16 ผลงาน ระดับเหรียญเงิน จำนวน 22 ผลงาน ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 42 ผลงาน
    ในส่วนของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่ 9 โรงเรียนวัดไร่ขิง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ผลงานเรื่อง การพัฒนานักเรียนแกนนําสู่การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:Youth Counselor) โรงเรียนวัดไร่ขิง
Comments