นักธุรกิจน้อยฯ

โพสต์28 ส.ค. 2562 08:37โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 18:54 ]
นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

        สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดทำโครงการ "นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.พัฒนาหลักสูตร/สร้างแนวคิดใหม่ในการปลูกฝังนักเรียนด้านทัศนคติที่ดีต่ออาชีพอิสระ นักเรียนสามารถคิดและได้ฝึกฝนเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมและมีผลงานอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันโลกยุคใหม่
2.เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีประสบการณ์ด้านอาชีพให้ครูและนักเรียน โดยการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กัน
3.พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของครูและนักเรียน  โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศชาติ  มีการสืบค้นต่อยอดสิทธิบัตร  การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานของนักธุรกิจน้อย
4.เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลงานด้านผลิตภัณฑ์ งานอาชีพของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย
1.พัฒนาผู้บริหารและครูซึ่งมีผลงานนักเรียนเชิงประจักษ์ด้านผลิตภัณฑ์ / อาหาร / งานศิลปะ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ให้สามารถจัดการเรียนรู้ในการยกระดับผลงานและการเป็นนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมมีผลงานสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.พัฒนาศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการศึกษา / ผู้รับผิดชอบที่มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษา  พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างน้อย 5 – 10 โรงเรียนทุกปี
3.นักเรียนในโรงเรียนที่มีผู้บริหารโรงเรียน / ครู / ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการศึกษา  เข้ารับการอบรมได้มีการยกระดับคุณภาพผลงานเชิงประจักษ์และนักเรียนรู้จักคิดและนำคุณธรรมไปใช้ในการทำงานด้านอาชีพระหว่างเรียนและมีผลงานที่สามารถจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติได้

วิธีการดำเนินงาน
1.พัฒนาหลักสูตรและจัดทำคู่มือนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและพัฒนาครู  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน  นักวิชาการศึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการนักธุรกิจน้อย  มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้โรงเรียนนำร่อง 2 รุ่น (400 คน) 
3.พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญา  การสืบค้นต่อยอดสิทธิบัตร  การจดทะเบียน  ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานของนักธุรกิจน้อย  จำนวน  150  โรงเรียน
4.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ  นักธุรกิจน้อย รวมถึงการจัดประกวดโครงการนักธุรกิจน้อย / ผลงานผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์
5.จัดทำเอกสารสรุป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.มีหลักสูตรที่ครูสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการศึกษา  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้รับผิดชอบสามารถนิเทศโรงเรียนและขยายผลได้  5 – 10  โรงเรียนของทุกปี
3.นักเรียนรู้จักคิด และ ได้รับการบ่มเพาะการเป็นนักธุรกิจน้อยที่มีคุณธรรมก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของงคมโลกและสามารถสร้างงานได้อย่างสร้างสรรค์  สร้างทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชาติเพิ่มขึ้นเชิงประจักษ์
4.ผลงานด้านอาชีพของนักเรียนมีความหลากหลายและมีการยกระดับคุณภาพ  สามารถนำเสนอในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติได้น่าสนใจยิ่งขึ้น

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขียนโดย Krupanisara ที่ 10/25/2553 ศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) / โรงเรียนวัดเชิงเลน (นครใจราษฏร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม > คลิกวันที่ 27 สิงหาคม 2562 

        โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ได้จัดการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียนศูนย์เครือข่ายนักธุรกิจน้อย ตามโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายนักธุรกิจน้อยฯ โดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ ประธานศูนย์เครือข่าย และผู้บริหารสถานศึกษาของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ 
        ภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงสินค้าของโรงเรียนเครือข่ายโดยมีโรงเรียนวัดเชิงเลน ซึ่งเป็นศูนย์ ร่วมกับโรงเรียน เครือข่าย 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ โรงเรียนวัดสว่างอามรณ์ โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนวัดท่าข้าม โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด โรงเรียนวัดจินดาราม โรงเรียนวัดศรีษะทอง โรงเรียนวัดสรรเพชร และโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2437671106298736&id=510450245687508&__tn__=-R


https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2278461338946979/
(Cr.Pronnipa Sawatphung)

https://www.facebook.com/boon2523/posts/2360244904045066


Comments