Eco Town

โพสต์8 มิ.ย. 2560 01:53โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 01:53 ]
8 มิถุนายน 2560 

        กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน) ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
        การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดตั้งโครงการประธานขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนในแหล่งชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัย จำนวน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม และโรงเรียนวัดทรงคนอง นอกจากจะถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสำเร็จในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินการ ให้กับโรงเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะ รวมไปถึงระบบบริหารจัดการขยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดแยก เป็นการสร้างจิตรสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ให้ตระหนักถึงการรู้ค่าของขยะรีไซเคิล มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดภายในครอบครัว โรงเรียน ตามนโยบายของจังหวัดนครปฐมที่ว่า “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี”

        ชมอัลบั้มภาพ >>> คลิก
Comments