ด้วยความยินดียิ่ง

โพสต์30 ธ.ค. 2558 03:53โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2559 22:19 โดย Webmaster Supervisory ]

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 35 ราย ประกอบด้วย 

        1. ผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ขนาดเล็ก จำนวน 1 ราย / ขนาดกลาง จำนวน 3 ราย
        2. รองผู้อำนวยการดีเด่น จำนวน 1 ราย
        3. บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ด้านวิชาการ จำนวน 1 ราย / ด้านบริการ จำนวน 2 ราย
        4. ครูดีเด่น ระดับปฐมวัย จำนวน 2 ราย / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 4 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสสตร์ จำนวน 2 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จำนวน 2 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 4 ราย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 4 ราย 

ดูรายละเอียด >>> คลิก
Comments