ครูดีไม่มีอบายมุข

โพสต์21 ธ.ค. 2558 05:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2558 05:08 ]
ประกาศผล "ครูดี ไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559(ปีที่ 5)

        ตามที่ สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2559 (ปีที่ 5) นั้น บัดนี้ ผลการคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 305 คน ประกอบด้วย
    1. โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 45 คน
    2. โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 97 คน
    3. โล่ประกาศเกียรติคุณประเภทครู จำนวน 159 คน
    4. มีผู้ได้รับเกียรติบัตร ทั้งหมด จำนวน 3,167 คน

        ในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 รางวัลที่ได้รับ ได้แก่

        รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 49 คน (ไม่มีผู้ได้รับ)

        รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 24 คน (ไม่มมีผู้ได้รับ)

รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากจำนวน 97 คน ได้แก่ นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ โรงเรียนวัดสรรเพชร 

รางวัลประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครู จากจำนวน 159 คน ได้แก่ นางเกสร แฟงมาก โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย)

        รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากจำนวน 344 คน ได้แก่ นางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์ โรงเรียนวัดน้อย 

รางวัลประเภทเกียรติบัตร ประเภทครู จำนวน 19 ราย จากจำนวน 2,799 คน ได้แก่ 
นางลัดดาวัลย์ ตันเสถียร โรงเรียนบ้านปางประแดง (เลาหดิลกราษฏร์)
นางสุกัญญา นิพิวรรณ์ โรงเรียนวัดเกาะแรต
นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์ โรงเรียนวัดเกาะแรต
นางศศิกานต์ มะคำแป้น โรงเรียนวัดเกาะแรต
นางสาวดวงกมล ริยะบุตร โรงเรียนวัดเกาะแรต
นางศศิญาภรณ์ คำมหา โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
นางสาวอริชา ม่วงสอน โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
นางสนทนา คุ้มรักษา โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
นางสาวอรนภา ปักกะสัง โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
นางนฤมล สาลีเวียง โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
นางพรพิมล ชูวงศ์วาน โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
นางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
นางนุชนาจ ทาบิดา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
นางสาวเสาวลักษณ์ นาคคำ โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
นางสาวกัญญาณัฐ เต็กจินดา โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
นางสาวนันทพร ขาวใจผ่อง โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
นางณิศราพร นวลกลับ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
นางสาวนวลเพ็ญ พูวิบูลย์ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
นางสาวหัฐญา เสาร์ทอง โรงเรียนวัดวังน้ำขาว

ที่มา เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ
Comments