ครูไทย หัวใจไอที

โพสต์10 ก.พ. 2563 22:05โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 03:04 ]
ขอแสดงความยินดีกับนายปัณณธร แก้วเขียว โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ นครปฐม
คุณครูรางวัลชนะเลิศ Innovative Teachers Leadership Award 2019
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสรับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khruthiyhawcixithi/105050031_3313991155280618_1731167823340533467_o.jpg

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2020" ปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการนักเรียนการสอน
        โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2020 กิจกรรม Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2020 เป็นโครงการคัดเลือกครูระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั่วประเทศ ที่มีผลงานวิชาการด้านแผนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน 
        อาจารย์ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศของโครงการทั้งหมด 5 ท่าน จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันที่เข้มข้นระหว่างผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวนทั้งหมด 14 ท่าน โดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งนี้ ผลงานของอาจารย์ผู้ชนะเลิศทั้ง 5 ท่าน ซึ่งได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือของไมโครซอฟท์เพื่อบุกเบิกวิธีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ประกอบด้วย
    - ผลงานการส่งเสริมเยาวชนยุค Gen Z ให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา และการดูแลตนเอง
    - ผลงานการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
    - ผลงานการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาสะเต็มศึกษาและการสนับสนุนกรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset)
    - ผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรม (STEM education) เพื่อสร้างนักประดิษฐ์
    - ผลงานสนุกเล่นสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์รอบตัวด้วยไมน์คราฟท์ (Minecraft)
        โดยนอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีการมอบรางวัลตามหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งได้รับการตัดสินโดยรุ่นพี่ผู้ชนะจากโครงการ Thailand Innovative Teachers Leadership Awards อีกด้วย
        หลังจากนี้ อาจารย์ผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันทั้ง 5 ท่าน จะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปแข่งขันในโครงการ Innovative Teachers Leadership Awards ระดับโลกที่มีชื่อว่า E2 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ในกิจกรรมครั้งนี้ มีครูสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการคัดเลือกไปนำเสนอผลงานระดับโลก คือ นายปัณณธร แก้วเขียว โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ นครปฐมhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khruthiyhawcixithi/82019070_843094806130875_4657601310470701056_o.jpg?attredirects=0


ผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teacher 2019
นายปัณณธร แก้วเขีย
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2

ผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teacher 2018
นายปัณณธร แก้วเขีย
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป.นครปฐม เขต 2

นางสาวกิติยา พรหมสอน 
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1

นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา สพม.11 (ชุมพร)

นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล
โรงเรียนบรบือ สพม.26 (มหาสารคาม)

นายอัศวิน ธะนะปิด
โรงเรียนบำรุงราฎร์สงเคราะห์ สพม.36 (เชียงราย)


ผลงานวิชาการ Thailand Innovative Teacher

ITLA'2019

นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ จังหวัดนครปฐม https://youtu.be/lZPNmK4h3Us 

นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม จังหวัดยะลา https://youtu.be/VWNVi9NhbZ8 

นางสาวพรรณี ชูคง โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดชุมพร https://youtu.be/NSb6jtfftI8

นาย ผจญ รุ่งอรุณเลิศ โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม https://youtu.be/FdvxcmPlKdo

นาย ปานเทพ รัตนอัมพร วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก https://youtu.be/-PRgwo0xJ4A

นางปราณี แก้วใหญ่ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) จังหวัดกรุงเทพมหานคร https://youtu.be/fXbNdgKKeYw

นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี https://youtu.be/wCsK4PiLfYc

นาย บุญส่ง พุ่มบาน โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง https://youtu.be/68NAusWrDxM

นางสาวนิสารัตน์ เสมอภพ วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี จังหวัดปัตตานี https://youtu.be/KLvZGu0dcrc

นาย นพดล รุ่งเรืองธนาผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร https://youtu.be/dstizMu_3qI

นาย ธีระวัฒน์ พันธุ์แสง โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://youtu.be/mYzQoeaKCF8

ว่าที่ ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร https://youtu.be/qxu5kGECP08

นางสาวธัญญารัตน์ ศรชนะ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง https://youtu.be/mnKGO1aShN4

นาย ธัชวุฒิ กงประโคน โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ https://youtu.be/AB9AdOVpQWQ

นาย ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ https://youtu.be/6VhhxqgbOl4

นาง ทิพย์สุดา สรณะ โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จังหวัดจันทบุรี https://youtu.be/7Iy2vsR4Uq8

นาง ทิพย์วรรณ สุโธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา https://youtu.be/8xE82BowUEU

นาย ณัฐพล แสงทวี โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ https://youtu.be/55KE2NqPiDk

นางสาวณภัทร สมยานัน โรงเรียนชุมชนบ้านคาย จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/jDZKZxrniaE

นางสาวญาดรินทร์ พลายละหาร โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง https://youtu.be/rPiqk_sIERM

นางสาวชลิตตา คำมูล โรงเรียนวาวีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย https://youtu.be/uW4WX4W6sp0

นางสาวจีรภัช ใยอ่อน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา https://youtu.be/4VSD1epTTUw

นางสาวจารุพร จะนะ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก https://youtu.be/cd4cevJY_Zo

นาย จักรกฤษณ์ แก้วมงคล โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง https://youtu.be/EpJEXHWmC-o

นาง กีระติกาญน์ มาอยู๋วัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง https://youtu.be/ayug94zRf5E

นางสาว กิติยา พรหมสอน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี https://youtu.be/6Djd389VPsE

นาย กิตติ กุตนันท์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ https://youtu.be/XpoSZCtAjJw

นาย กาจพล โกฉิม โรงเรียนเทศบาล2(วัดใหม่ท่าพาณิชย์) จังหวัดปราจีนบุรี https://youtu.be/gk9xd-6cD28

นาง กนกขวัญ ลืมนัด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม https://youtu.be/XRcPj1v7S0c 

นางสาวตัญชลี เอกวุธ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ https://youtu.be/1ic9wrMywzo

นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด https://youtu.be/BDaQ_wTZTmg

นายโชคชัย ตันเจริญ โรงเรียนลาซาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นางสาวแสงระวี กระฐินเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวเบญจวรรณ เพชรสังหาร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ https://youtu.be/aAZ4hRudb5Y

นายเจษฎา เหล่ามา โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม จังหวัดตาก

นางสาวสมฤทัย เอียดเกิด โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จังหวัดสตูล https://www.youtube.com/watch?v=wgMQcCz3riQ 

เพิ่มเติม > คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

- ลงทะเบียนออนไลน์ (1 ต.ค.-31 ธ.ค.62) https://bit.ly/2lXmWEL 
- กดเข้าเฟสบุ๊คกลุ่ม ITLA’่2020 : https://bit.ly/2lTOtqO
- เอกสารรายละเอียดโครงการ > คลิกComments