ขอแสดงความยินดี

โพสต์31 ก.ค. 2563 03:00โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 17:57 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/khxsaedngkhwamyindi-11/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg


ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว 

ระดับเพชร ได้แก่
    โรงเรียนวัดโพธิ์  
        ผู้บริหารสถานศึกษา นางฉวีวรรณ บุณยะผลานันท์  
        ครูผู้รับผิดชอบ นางสุวรรณา บุญอร่าม 

ระดับทอง ได้แก่
    โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย (ตามประกาศลำดับที่ 266)
        ผู้บริหารสถานศึกษา นายภูวเดช สว่างวงษ์ 
        ครูผู้รับผิดชอบ นายทองพูล สุทาวัน 
    โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ตามประกาศลำดับที่ 267)
        ผู้บริหารสถานศึกษานายธนสาร บัลลังก์ปัทมา 
        ครูผู้รับผิดชอบ นางสาวภคพร อ่อนศิริ  

        ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น  ระดับทอง   ระดับเงิน   ระดับเพชร  ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2563 

        แนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 > คลิก 

Comments