ขอแสดงความยินดี NT'61 เต็มร้อย

โพสต์30 พ.ค. 2562 20:48โดยWebmaster Supervisory
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post-2/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.jpg

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 

- ด้านภาษา (Literacy) > คลิก 
        โรงเรียนวัดมะเกลือ เด็กหญิงมนัสชนก พิมพ์ดี 
        ครูผู้สอน นางสาวณัฐรดา ขุนศรี

- ด้านคำนวณ (Numeracy) > คลิก  
        โรงเรียนวัดบางช้างใต้ เด็กหญิงพัสวี บุญนำ
        ครูผู้สอน นางสาวปริณี จูดมาก

        โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ เด็กหญิงบัว นาดี
        ครูผู้สอนนายพรพจน์ ยศอินทร์

        โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม เด็กชายวิญญบูณย์ ตรีพงษ์ศิลป์ 
        ครูผู้สอน นายสุเทพ ลิมปนเวทยานนท์

        โรงเรียนวัดบางหลวง เด็กหญิงเกศิณี คงคาหลวง
        ครูผู้สอน นางสาวชลิตา สมัครรัฐกิจ

        โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม เด็กชายกฤตภาส ศักดิ์ชาลี 
        ครูผู้สอน นางสาวสุทธิชาต์ สุขเข

- ด้านเหตุผล (Reason ability) > คลิก 


Comments