กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ

โพสต์16 เม.ย. 2558 23:24โดยWebmaster Supervisory

        ข้าราชการครูทั้งหลาย ควรได้ศึกษาข้อมูลกันไว้ก่อน เนื้อหาในเอกสารประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมา / การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ ความสำคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
ส่วนที่ ๒ การดำเนินงานจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี
ส่วนที่ ๓ สาระหลักของแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
ภาคผนวก มติคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ / ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่องแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ


Comments