ก.ต.ป.น.นิเทศบูรณาการ

โพสต์3 ก.พ. 2563 20:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2563 19:48 ]
คณะกรรมการ กตปน.นิเทศบูรณาการ
วันที่ 30 มกราคม 2563 
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ โดยนางสาวบุญสุพร เพ็งทา, นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน์, นายเมธี อ้นทอง นิเทศเชิงบูรณาการตามมติ ที่ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 5/2562 ณ โรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/83309563_537268783550236_1231075607152951296_n.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2563 
        คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นิเทศบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยการนำของ ดร.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ สุคนธาราม) และนางสาวเกริน ช้อยเครือ (ศึกษานิเทศก์) ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C.jpg


31 มกราคม 2563
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ โดย นางสาวพัชรี ยันต์ตรีสิงห์, นายสุภัค แฝงเพชร  นิเทศเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนวัดลาดสะแก อำภอบางเลน
        บันทึกข้อความรายงาน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/phplATp3S.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  และคณะศึกษานิเทศก์ โดย ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์, นายพิจารณ์ ดิษฐประชา, นางสาวาฏลดา ภู่ประเสริฐ นิเทศเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว อำเภอสามพราน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/ktpn/84103876_211653876670717_739163480799576064_n.jpg


Comments