NT'62 เต็มร้อย

โพสต์7 พ.ค. 2563 00:28โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 01:01 ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

1. โรงเรียนบ้านบางเลน
        เด็กหญิงยุ่ง -
        ครูผู้สอน นางสาวดวงธิดา ศรีโกมุท

2. โรงเรียนวัดจินดาราม
        เด็กหญิงศลิษา อาจมนตรี
        ครูผู้สอน นางพรรณี สังข์พญา

3. โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
        เด็กชายภัทรพล เกิดนุสนธิ์
        ครูผู้สอน นายพรพจน์ ยศอินทร์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/nt62temrxy/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%20100-NT.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/nt62temrxy/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C63-2.jpg


Comments