ขอแสดงความยินดี O-NET'61 เต็มร้อย

โพสต์20 พ.ค. 2562 20:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2562 20:58 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/o-nettemrxy/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.JPG

        การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ 
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร 
ครูผู้สอน 
    ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ และ
    นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล 

วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 64) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    เด็กหญิงนิติกาญน์ ทองสองแก้ว
    เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิ์อาศัย
    เด็กชายณัฐนนท์ เจนนัดที 
    ครูผู้สอน
    นายสืบพงษ์ นาคมณี และ นายสัณฐิติ กำภูพงษ์

โรงเรียนวัดละมุด
    เด็กชายพสภัค อยู่โพชนา  
    ครูผู้สอน นางธนะกิต ใหญ่สิมา

โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 
    เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร 
    ครูผู้สอน นางสุนทรี พันชน
    เด็กชายคุณากร ศรีคำหู้  
    ครูผู้สอน นางสาวสุกัญญา กระแสโสม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60361851_430313901121057_1488591108802871296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/61059911_332628984114811_6989996000781795328_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60713219_822134598147529_6037358652367568896_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60707111_416532392232973_2021909906755420160_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60470398_1061645917378722_4558260817153228800_n.jpgComments