พลังแห่งความภักดี

โพสต์21 พ.ย. 2559 22:30โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 01:19 ]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

        สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 

        ข้าพระพุทธเจ้า.....(ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน).....จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองประเทศด้วยหลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนดี มีคุณธรรม ร่วมกันนำพาประเทศชาติ ไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน สงบสันติสุข จะรู้รักสามัคคีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนตลอดไป
        ข้าพระพุทธเจ้าขอปวารณาตัวว่า จะพัฒนาตนเอง เพิ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลังที่ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศต่อไป ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชา ผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำรัส ดำเนินตามพระราชกรณียกิจ และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุข ความเจริญของปวงข้าพระพุทธเจ้า และเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


        การจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
            1) การทำดีด้วยกาย คือ การจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ทำความสะอาดสาธารณะสถาน ให้บริการสาธารณะ เยี่ยมคนป่วยไข้ตามโรงพยาบาล อ่านหนังสือพิมพ์ให้เด็กพิการฟัง บำเพ็ญกุศลทางศาสนา การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ดังที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว 
            2) การทำดีด้วยวาจา คือ การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือเพลงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
            3) การทำดีด้วยใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนกระทำอยู่แล้ว เช่น การจัดกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิสำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตาตั้งใจดีhttps://www.facebook.com/prnakhonpathom2/media_set?set=a.1232474993465832.1073742153.100001100290625&type=3

https://www.facebook.com/watraikhingshcool/media_set?set=a.760435264105154.1073742061.100004160615776&type=3https://www.facebook.com/ann.aphikittitanadech/posts/1305225416174568
https://www.facebook.com/anchalee.yenkai/posts/1291040834286753
https://www.facebook.com/watsai.school/posts/1149284121834149
https://www.facebook.com/pg/KlongbangkraturkSchool/photos/?tab=album&album_id=1239122962793335
https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-547291608652120/photos/?tab=album&album_id=1160810773966864https://www.facebook.com/bankbongtingtong/media_set?set=a.1269473399741229.1073741864.100000357437390&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869559693262890&id=100006266325087https://www.facebook.com/ray.chotudom/posts/1120058988048964
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1166359743433188&id=100001775213114
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002861792012&sk=photos&collection_token=100002861792012%3A2305272732%3A69&set=a.947113558727362.1073741908.100002861792012&type=3เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ร่วมกับคณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังความจงรักภักดี” เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยนายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ได้นำกล่าวคำปฎิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) 1 ต้น และได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์วัดศรีมหาโพธิ์ จำนวน 9 รูป...(ภาพ/ข่าว:จิราพร/วิทูร)
 
https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/822995274507664
https://www.facebook.com/klongtangloung/posts/1818450735075364
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000หมายเหตุ : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ พระมหากษัตริย์ 
                  วันคล้ายวันพระราชสมภพ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมราชินี และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                  วันคล้ายวันประสูติ แปลว่า วันคล้ายวันเกิด ใช้แก่ พระบรมวงศ์ ชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าลงมา จนถึงพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า
Comments