ผลิตสื่อปฐมวัย ก.ย.60

โพสต์25 ก.ย. 2560 02:15โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 21:12 โดย Webmaster Supervisory ]
วันที่ 24 กันยายน 2560

        
สมาคมวิขาขีพครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  จัดอบรมการผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วัตถุประสงค์ : 

    
    1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถในด้านแารผลิตสื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม
        2. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยด้านเทคนิควิธีการผลิตสื่ออย่างมีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการออกแบบ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัย 

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการครูในระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 100 คน

หลักสูตร เนื้อหา สาระ : กิจกรรมสื่อ"คอนโดของฉัน" / กิจกรรมสื่อ "State pop up" / กิจกรรมสื่อ "ฉาก Pop up"

กิจกรรม : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ปฏิบัติการผลิตสื่อ pop up / Shopping Project Approach @ PSM School / กิจกรรมมุทิตาจิตแก่ครูปฐมวัยที่เกษียณอายุราชการ / มอบเกียรติบัตร / พิธีปิด 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1329189387193256&type=1

Comments