สมศ. โครงการ “ร่วมกำหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่ดี ผ่านไปรษณียบัตร” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

โพสต์7 พ.ย. 2553 09:36โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2556 08:16 ]

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 ได้จัดทำโครงการ “ร่วมกำหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่ดี ผ่านไปรษณียบัตร” ขึ้นเพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ โดยนำความคิดเห็นที่ได้รับจากไปรษณียบัตรที่ส่งเข้าร่วมโครงการ มาใช้เป็นข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 


จะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.onesqa.or.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๖ ๓๙๕๕ ต่อ ๑๘๗ (คุณชวณี)
Comments