ประกวดผลงานครูด้านการใช้ ICT

โพสต์5 ก.ค. 2557 20:52โดยWebmaster Supervisory
การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2557 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมผลักดันและให้โอกาสครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT ให้เต็มศักยภาพ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และสามารถนำผลงานไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและวงการศึกษาในวงกว้าง 

กิจกรรม : การประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท ดังนี้
    การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557
    การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจำปี 2557
    การประกวด Thailand Social Media Awards 2014

Comments