ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

โพสต์19 มี.ค. 2559 03:43โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2559 05:11 ]
        สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ 
        การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙ แบ่งการส่งผลงานเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทภาพยนตร์โฆษณา ความยาวไม่เกิน ๖๐ วินาที และประเภทภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที และแบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษ และบุคคลทั่วไป ชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ผู้สนใจประสงค์จะส่งผลงานภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เข้าประกวดทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยัง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๑๒ และ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๑๕ ในวัน และเวลาราชการ (ประกาศ) (แบบเสนอผลงาน)
Comments