ประกวดแอนิเมชั่น

โพสต์14 พ.ค. 2557 09:40โดยWebmaster Supervisory
animation contest_3     สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
    เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาสำหรับนักเรียน และสร้างความตระหนักให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง มีความเข้าใจในสรีระของตนเองและเพศตรงข้ามมากขึ้น และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิด และสร้างผลงานออกมาในรูปแบบแอนิเมชั่น

รายละเอียดของผลงาน

ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
        สรีระ (เรียนรู้ตนเอง)
            การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
            การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
        ครอบครัว สิ่งแวดล้อม และสังคม
        ภัยอันตรายรอบตัว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 - ม.3)
        การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และวิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศในวัยรุ่น
        พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัย และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
        การรู้เท่าทันสื่อ อารมณ์ทางเพศ และภัยที่คาดไม่ถึง
        การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

คุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
    นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

เงินรางวัล แบ่งเป็น 3 ระดับ ๆ ละ 2 รางวัล รวมเป็นเงิน 120,000 บาทดังนี้
    รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
    รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
    1. ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมหรือเดี่ยวก็ได้ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต และไม่จำกัดจำนวน
    2. ส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ DVD แบบ Hi - res ขนาด 1280 x 720 pixels สกุล WMV/MPEG/MP4 ความยาว 3 – 5 นาที
    3. ในผลงานต้องมีโลโก้กรมอนามัย ชื่อเรื่อง และชื่อทีม เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาสำหรับนักเรียน 3 ระดับ คือ
            ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
            ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก ไม่เลียนแบบหรือตัดต่อของผู้อื่น และไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งไปประกวดที่ใดมาก่อน
    5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
    6. หากต้องการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องหลังจากวันที่ได้มีการประกาศผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว
    7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
    8. ดาวน์โหลดใบสมัครและโลโก้กรมอนามัยได้ที่ เว็บไซต์ http://rh.anamai.moph.go.th

เกณฑ์การตัดสินผลงาน
    1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์และหัวข้อ 40 คะแนน
    2. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
    3. ความสวยงาม/องค์ประกอบ 30 คะแนน

วิธีการส่งผลงาน
    1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
    2. ยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสำคัญ วันที่ปิดรับผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

หมายเหตุ
    1. ดูรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการประกวดที่ http://rh.anamai.moph.go.th
    2. สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์โทรศัพท์0 2590 4168 / 0 2590 4266- See more at:  http://www.contestwar.com/contest/3997#sthash.IHMoqZM2.dpuf
Comments