หลากประสบการณ์การเรียนรู้ครูจัดให้ '59

โพสต์15 ก.พ. 2560 01:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 19:56 ]
        
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เด็ก ๆ ควรเรียนรู้ ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ กำหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้าใจต่อกัน การทางานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง 

        การจัดการเรียนรู จึงไมใชเปนเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการ บอกใหจดจํา และนําไปทองจําเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรู้ เปนศาสตรอยางหนึ่ง ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกวานั้น กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวา เปนการจัดการเรียนรู  18 มีนาคม 2560 กิจกรรม English Camp โรงเรียนบ้านท่าตลาด
 14-15 มีนาคม 2560 การเข้าค่ายการคิดและทักษะชีวิต ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านพาดหมอนกับโรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 
 โครงการทัศนศึกษาสู่โลกกว้าง ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดผาสุการาม 
 ค่ายเพิ่มเวลารู้ "OBEC Active Learning Camp" 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดโพธิ์ 
 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
 "ดนตรี พาเพลิน" กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอนวิทยาคม) 
 กิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบางพระ 


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=185626621938057&id=100014721617346

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1964159057147069

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1218487371599548&id=100003148908459

https://www.facebook.com/sivilai.teekham/posts/1951250511771257

https://www.facebook.com/Prwrk/posts/250142005436237?pnref=story
Comments