รางวัลพระราชทาน

โพสต์22 ก.ย. 2558 22:41โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2558 22:01 ]
วันที่ 18 กันยายน 2558

        เริ่มแล้ว กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558  
            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
            ระดับจังหวัด                  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
            ระดับกลุ่มจังหวัด            ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 
(ระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด) 


เกณฑ์การประเมิน : กำหนดไว้ 2 ด้าน ดังนี้ 
    ด้านที่ 1 คุณลักษณะของนักเรียน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียน / การมีทักษะการจัดการและการทำงาน / สุขภาพอนามัย / ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญ / การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านที่ 2 การประเมินกิจกรรม / ผลงานดีเด่นของนักเรียน (ผลงานดีเด่น 3 รายการ)

คณะกรรมการประเมิน : ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ 291/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
    1. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2           ประธานกรรมการ 
    2. นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ  สพป.นครปฐม เขต 2  กรรมการ
    3. นายปรีชา ายค้ำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2                              กรรมการ
    4. นางสาวสุนทรีย์ หิมารัตน์  ศึกษานิเทศก์ สพม.9                                     กรรมการ
    5. นางกรองขวัญ แซ่เฮง   นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2               กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
    1. นายจิรชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2                 ประธานกรรมการ
    2. นา่ยอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2             กรรมการ
    3. นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2       กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการประเมิน : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (นครปฐม เขต 2) กำหนดไว้ ดังนี้  

 วัน เดือน ปี ชื่อนักเรียน / สถานศึกษา โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ ระดับที่ศึกษา ขนาดโรงเรียน ประเภท
18 ก.ย. 58
ภาคเช้า
 นางสาวพิณรัตน์ ยุติธรรม เพิ่มวิทยา  ม.ปลาย เล็ก นักเรียน
18 ก.ย. 58
ภาคบ่าย
 นายเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ม.ปลาย เล็ก นักเรียน
24 ก.ย. 58
ภาคเช้า
 นางสาวอทิตยา อ่อนส้มกิจ บางเลนวิทยา ม.ปลาย กลาง นักเรียน
24 ก.ย. 58 โรงเรียนบ้านดงเกตุ - ประถมศึกษา กลาง สถานศึกษา
25 ก.ย. 58 โรงเรียนวัดโคกเขมา - ประถมศึกษา กลาง สถานศึกษา
28 ก.ย. 58 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา - มัธยมศึกษา กลาง สถานศึกษา
 0000000000 00000000000000000000000000 000000000000000000000000 0000000000000 000000000000000 000000000000000000

การประเมินนักเรียน

นางสาวพิณรัตน์ ยุติธรรม  โรงเรียนเพิ่มวิทยา (ขนาดเล็ก)นายเอกสิทธิ์ จ้อยสองศรี  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ (ขนาดเล็ก)
 นางสาวอทิตยา อ่อนส้มกิจ โรงเรียนบางเลนวิทยา (ขนาดกลาง)

การประเมินสถานศึกษา

https://www.facebook.com/krong.hang/posts/578979285576695?pnref=storyการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

    1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๕
    2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
    3.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    4.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    5.รายชื่อศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลดประกาศ :รายละเอียดโครงการ  
ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ สพฐ.
Comments