กิจกรรมการประเมิน ก่อนปีการศึกษา 2557

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทนักเรียน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม คลิก

ปี 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
ประเภทสถานศึกษา

    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ก่อนประถมศึกษา(ใหญ่) 

    โรงเรียนวัดกลางครูเวียง ก่อนประถมศึกษา(เล็ก) คลิก

    โรงเรียนบ้านลานแหลม ก่อนประถมศึกษา(เล็ก) คลิก

    โรงเรียนบ้านดงเกตุ(ประถมศึกษา เล็ก) คลิก
    
    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(มัธยมศึกษา ใหญ่) คลิก

    โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม (มัธยมศึกษา กลาง) คลิก ปี 2555 ระดับจังหวัด

ประเภทนักเรียน

    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ม.ปลาย คลิก
        น.ส.กมลรัตน์ มณฑาทิพย์ 4 ธ.ค. 55  

    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ม.ต้น ใหญ่ คลิก
        ด.ญ.ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ  4 ธ.ค. 55 

    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ม.ต้น กลาง คลิก
        น.ส.ณัชชา ถมยาพิทักษ์  3 ธ.ค.55 

    โรงเรียนสามพรานวิทยา ม.ปลาย  กลาง คลิก
        นายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล   3 ธ.ค.55

    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ประถมศึกษา ใหญ่ คลิก
        ด.ช.ภูมิรพี แซ่ตั้ง  29 พ.ย.55

    โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ประถมศึกษา ใหญ่ คลิก
         ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม  29 พ.ย.55

    โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม  ประถมศึกษา กลาง 
        ด.ช.นวภณ เชื้อชาติ  13 ธ.ค. 55 

     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  ม.ต้น กลาง 
         ด.ช.สุวเพ็ญ บุญศรีสุวรรณ  13 ธ.ค. 55 Comments