กิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2557

การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2557  ระดับจังหวัด (นครปฐม)


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

       เริ่มแล้ว กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557  
          ระดับจังหวัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
          ระดับกลุ่มจังหวัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มกราคม 2558
(ระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด) 

       คณะกรรมการประเมิน : ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ 392/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ประกอบด้วย
    1. นายสมหมาย เทียนสมใจ   รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1                       ประธานกรรมการ 
    2. นายวุฒิพันธ์ สิทธิชัยรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นครปฐม เขต 1       กรรมการ
    3. นางกรุณา ธูปแพ  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1                                       กรรมการ
    4. นา่ยอนนท์ ศรีพิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2                                  กรรมการ
    5. นางสาววนิดา  ดิลกธนกกุล   นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1                     กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน ประกอบด้วย 
    1. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2                         ประธานกรรมการ
    2. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1                              กรรมการ
    3. นายปรีชา สายค้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2                                        กรรมการ
    4. นางกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2                             กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการประเมิน : ระดับจังหวัด (นครปฐม) กำหนดไว้ ดังนี้

    ประเภทนักเรียน

วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อนักเรียนสถานศึกษาระดับขนาด
 18 พ.ย.58 ด.ญ.นัดดา  กุลกรรณ์ พระปฐมวิทยาลัย ม.ต้นหญ่
 19 พ.ย.58 นายเอกสิทธิ์  จ้อยสองศรี งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  ม.ปลาย  เล็ก
 26 พ.ย.58 นางสาวอทิตยา  อ่อนส้มกิจ บางเลนวิทยาม.ปลาย กลาง
 27 พ.ย.58 นางสาวกรชกร  วรนิตย์ สาธิต ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ปลาย กลาง
 30 พ.ย.58 นายธนพล  เกิดปั้น ศรีวิชัยวิทยาม.ปลาย หญ่

    ประเภทสถานศึกษา

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
 ชื่อนักเรียน / สถานศึกษา ระดับ / ขนาด
23 พ.ย.58 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม มัธยมศึกษา / ใหญ่
 30 พ.ย.58 สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนประถมศึกษา / กลาง
 1 ธ.ค.58 วัดโคกเขมา ก่อนประถมศึกษา / เล็ก
 2 ธ.ค.58 บ้านดงเกตุประถมศึกษา / กลาง 
 3 ธ.ค.58 ภัทรญาณวิทยา มัธยมศึกษา / กลาง
4 ธ.ค.58 อนุบาลกำแพงแสนประถมศึกษา / ใหญ่
https://www.facebook.com/srinon97/posts/1168966126466016

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1168932769802685

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1167858369910125
ชมอัลบั้มภาพเพิ่มเติม > คลิก

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1167629799932982?pnref=story


https://www.facebook.com/krong.hang/posts/595424850598805

Comments