กิจกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2559

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวันพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
    รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก
    รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คลิก

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 > คลิก

คำสั่งศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 (สพป.นนทบุรี เขต 1) ที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 > คลิก

กำหนดการประเมิน : ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 (จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร) กำหนดไว้ ดังนี้

    ประเภทสถานศึกษา (มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่)

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อสถานศึกษา  ระดับ ขนาด สังกัด
9 ม.ค.60  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มัธยมศึกษา ใหญ่  สพม.3
10 ม.ค.60  โรงเรียนกระทุ่มแบน วิเศษสมุทคุณ มัธยมศึกษา ใหญ่  สพม.10
11 ม.ค.60  โรงเรียนธัญบุรี มัธยมศึกษา ใหญ่  สพม.4
12 ม.ค.60  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มัธยมศึกษา ใหญ่  สช.(สพป.นฐ.2)
 

https://www.facebook.com/srinon97/media_set?set=a.1521613537867938.1073741858.100000579198270&type=3&pnref=storyวันที่ 10 มกราคม 2560  การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

วันที่ 11 มกราคม 2560 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559 
ณ โรงเรียนธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 12 มกราคม 2560 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2559 
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

    ประเภทสถานศึกษา (มัธยมศึกษา ขนาดเล็ก และขนาดกลาง)

วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อสถานศึกษา  ระดับ ขนาด สังกัด
17 มกราคม 2560  โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ มัธยมศึกษา เล็ก  สพม.4 ปทุมธานี
18 มกราคม 2560  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา มัธยมศึกษา กลาง  สพม.9 นครปฐม
19 มกราคม 2560  โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย มัธยมศึกษา กลาง  อปท.กระทุ่มแบน
20 มกราคม 2560  โพธินิมิตวิทยาคม มัธยมศึกษา กลาง  สพม.2 นนทบุรี


    ประเภทสถานศึกษา (ประถมศึกษา ขนาดกลางและขนาดใหญ่)

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อสถานศึกษา  ระดับ ขนาด สังกัด
10 มกราคม 2560  พระตำหนักสวนกุหลาบฯ  |  # 2 ประถมศึกษา ใหญ่  สพป.นครปฐม 2
11 มกราคม 2560  โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ ประถมศึกษา ใหญ่  สพป.ปทุมธานี
12 มกราคม 2560  โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี ประถมศึกษา  ใหญ่  สพป.สมุทรปราการ
17 มกราคม 2560  โรงเรียนกลางคลองสิบ ประถมศึกษา  กลาง  สพป.ปทุมธานี
18 มกราคม 2560  โรงเรียนวัดบางโปรง ประถมศึกษา  กลาง  พพป.สมุทรปราการ


    ประเภทสถานศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ใหญ่)

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อสถานศึกษา  ระดับ ขนาด สังกัด
18 มกราคม 2560  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ก่อนประถมศึกษา เล็ก  สพป.นครปฐม 1
19 มกราคม 2560  โรงเรียนคลองสำโรง ก่อนประถมศึกษา เล็ก  สพป.สมุทรปราการ
20 มกราคม 2560  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก่อนประถมศึกษา ใหญ่  สพป.นครปฐม 1


    ประเภทสถานศึกษา (ก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง)

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อสถานศึกษา  ระดับ ขนาด สังกัด
17 มกราคม 2560  โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ก่อนประถมศึกษา กลาง  อปท.นนทบุรี
18 มกราคม 2560  โรงเรียนวัดจินดาราม ก่อนประถมศึกษา กลาง  สพป.นครปฐม 2
19 มกราคม 2560  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  |  # 2 ก่อนประถมศึกษา กลาง  สพป.ปทุมธานี
20 มกราคม 2560  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ก่อนประถมศึกษา กลาง  อปท.สมุทรสาคร


    ประเภทนักเรียน (ประถมศึกษา)
        เด็กหญิงธนัชชวรรณ จันทะโร  โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.รังสิต ขนาดเล็ก สกอ.ปทุมธานี 
        เด็กหญิงธนพร โคกถิ่น           โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  ขนาดกลาง สพป.ปทุมธานนี เขต 2 > คลิก 
        เด็กชายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร         โรงเรียนชุมชนวัดราษฏร์นิยม ขนาดกลาง สพป.นนทบุรี
        เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์โสภา    โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ขนาดใหญ่ สพป.นครปฐม เขต 1 > คลิก 
        เด็กหญิงณัฐสินี ศรีนุต            โรงเรียนวัดบ่อ(นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ขนาดใหญ่ อปท.นนทบุรี
        เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทอง   โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ขนาดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ > คลิก

    ประเภทนักเรียน (มัธยมศึกษาตอนต้น)
        เด็กหญิงดลพร พุ่มพวง โรงเรียนสาธิตบางนา ม.ต้น ขนาดเล็ก สช.สมุทรปราการ 
        เด็กหญิงอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ม.ต้น ขนาดเล็ก สช.สมุทรปราการ
        เด็กหญิงพิชญาภา สร้อยสมจิตร์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร ม.ต้น ขนาดเล็ก สพป.สมุทรสงคราม 
        เด็กหญิงอธิชา ลื่นอ้น โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ม.ต้น ขนาดกลาง สกอ.นครปฐม
        เด็กหญิงมิณญาฎา เนตรครุฑ โรงเรียนธัญบุรี  ม.ต้น ขนาดใหญ่ สพม.4  จ.ปทุมธานี > คลิก
        เด็กหญิงเพชรพลอย นิลสุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.ต้น ขนาดใหญ่ สพม.9 (จ.นครปฐม) 

    ประเภทนักเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
        นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล  โรงเรียนสาธิตบางนา ม.ปลาย ขนาดเล็ก สพม.6
        นางสาววรดา โสคติยานุรักษ์ ม.ปลาย ขนาดกลาง สถานศึกษานานาขาติ  อ.ปากเกร็ด  สช.(นนทบุรี)
        นางสาวเพชรปวีณ เลิศคณารัตน์  ม.ปลาย ขนาดกลาง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครปฐม  สกอ.นครปฐม
        นางสาวฑิตยา พงศ์เรืองรัตนา โรงเรียนธัญบุรี ม.ปลาย ขนาดใหญ่ สพม.4 จ.ปทุมธานี 
        นายวัชรพล คงหมวก โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ม.ปลาย ขนาดใหญ่ สพม.9 นครปฐม
        นางสาวศวัสมน ใจดี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ม.ปลาย ขนาดใหญ่ สพม.3 > คลิก
        นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ม.ปลาย ขนาดใหญ่ สพม.6 > คลิก
        นายเสฎฐวุฒิ ลีลาวัฒนพาณิชย์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ม.ปลาย ขนาดใหญ่ สพม.10 > คลิก 
        


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

    กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 
    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559         ระดับจังหวัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
    ระดับกลุ่มจังหวัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560  (ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร รวม 5 จังหวัด) 

        คณะกรรมการประเมิน : ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 1 ที่ 563/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับจังหวัด ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ประกอบด้วย
    1. นายสมหมาย เทียนสมใจ   รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1                       ประธานกรรมการ 
    2. นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2                                  กรรมการ
    3. นายดุสิต หังเสวก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ                       กรรมการ
    4. นางสาวสุนทรี หิมารัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.9                                                    กรรมการ
    5. นางสาววนิดา  ดิลกธนกกุล  นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1                     กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน ประกอบด้วย 
    1. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2                        ประธานกรรมการ
    2. นายปรีชา สายค้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นครปฐม เขต 2                                        กรรมการ
    3. นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1                             กรรมการ
    4. นางกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชาการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2                            กรรมการและเลขานุการ

กำหนดการประเมิน : ระดับจังหวัด (นครปฐม) กำหนดไว้ ดังนี้

    ประเภทนักเรียน

วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อนักเรียน สถานศึกษา ระดับ ขนาด
 13 ธ.ค.59  ด.ญ.กานต์สินี วงศ์โสภา  อนุบาลนครปฐม ประถมศึกษา หญ่
14 ธ.ค.59  ด.ญ.อธิชา ลื่นอ้น  สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์  มัธยมศึกษาตอนต้น  กลาง
15 ธ.ค.59 (เช้า)  ด.ญ.เพชรพลอย นิลสุวรรณ  พระปฐมวิทยาลัย  มัธยมศึกษาตอนต้น  ใหญ่
15 ธ.ค.59 (บ่าย)  น.ส.ปวีณ เลิศคณารัตน์  สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย  กลาง
16 ธ.ค.59 (เช้า)  นายวัชวพล คงหมวก  พระปฐมวิทยาลัย มัธยมศึกษาตอนปลาย  หญ่
16 ธ.ค.59 (บ่าย)  น.ส.จิราพร แตงแดง  ราชินีบูรณะ มัธยมศึกษาตอนปลาย  ใหญ่

    ประเภทสถานศึกษา

 วัน เดือน ปี
ที่ออกคัดเลือก
ชื่อนักเรียน / สถานศึกษา  ระดับ ขนาด สังกัด
30 พ.ย.59 (เช้า)  โรงเรียนวัดจินดาราม ก่อนประถมศึกษา กลาง  สพป.นครปฐม เขต 2
30 พ.ย.59 (บ่าย)  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ก่อนประถมศึกษา เล็ก   สพป.นครปฐม เขต 1
1 ธ.ค.59 (เช้า)  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก่อนประถมศึกษา ใหญ่  สพป.นครปฐม เขต 1
1 ธ.ค.59 (บ่าย)  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  มัธยมศึกษา ใหญ่  สพป.นครปฐม เขต 2
14 ธ.ค.59  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา มัธยมศึกษา กลาง  สพม.9 (นครปฐม)
19 ธ.ค.59  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ประถมศึกษา ใหญ่  สพป.นครปฐม เขต 1
20 ธ.ค.59  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบฯ ประถมศึกษา  ใหญ่  สพป.นครปฐม เขต 2


https://www.facebook.com/srinon97/posts/1496891760340116

https://www.facebook.com/srinon97/posts/1496864637009495

14 ธันวาคม 2559 ประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

14 ธันวาคม 2559 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003344061473&sk=photos&collection_token=100003344061473%3A2305272732%3A69&set=a.1127022190752572.1073741994.100003344061473&type=3&pnref=storyhttps://www.facebook.com/srinon97/posts/1512104065485552

https://www.facebook.com/srinon97/media_set?set=a.1471903726172253.1073741854.100000579198270&type=3https://www.facebook.com/srinon97/posts/1471838339512125?pnref=story


Comments