รางวัลพระราชทาน59

โพสต์20 พ.ค. 2560 02:49โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2560 02:59 โดย Webmaster Supervisory ]
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

กลุ่มจังหวัดที่ ๑
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร) นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดกลาง เด็กชายธีรวัฒน์ ยิ่งถาวร โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี สพฐ.
โรงเรียนขนาดใหญ่ เด็กหญิงกานต์สินี วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขนาดเล็ก เด็กหญิงพิชญาภา สร้อยสมจิตร์ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สพฐ.
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เด็กหญิงเพชรพลอย นิลสุวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ.

 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดเล็ก นางสาวอภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนสาธิตบางนา บางพลี สมุทรปราการ สช.
โรงเรียนขนาดกลาง นางสาววรดา โสคตินารักษ์ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ปากเกร็ด นนทบุรี สช.
โรงเรียนขนาดใหญ่ นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคลองสำโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพฐ.
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร บางบัวทอง นนทบุรี อปท.
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) บางพลี สมุทรปราการ สพฐ.

 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่มีสถานศึกษาสมควรได้รับรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปากเกร็ด นนทบุรี สพฐ.
โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี สพฐ.

เอกสารแนบ : รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ >>คลิก
                   รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ >>คลิก

ภาพการประเมิน : >>> คลิก 
Comments