รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โพสต์19 พ.ย. 2563 04:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2563 22:04 ]
ขอแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ครูดีไม่มีอบายมุข

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
สพป.นครปฐม เขต ๒ 
ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
"โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา ๒๕๖๓ "ปีที่ ๕" 

https://drive.google.com/.../17tdmv7ZA1Gw0IoQPXe3wpt.../viewhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B52.jpg

ขอแสดงความยินดี โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่ ๕ 
สังกัด สพป.นครปฐม เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
โรงเรียนวัดกลางบางเเก้ว(พุทธวิถีประสิทธิ์)
โรงเรียนวัดเกษตราราม
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว(พ่วงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
โรงเรียนวัดรางกำหยาด
โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์)


รางวัลเกียรติบัตร ครูดี ปี 10 ประเภทบุคลากร
สพป.นครปฐม เขต 2

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
ประเภทบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายพิจารณ์ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทครูผู้สอน
นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 

รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

คลองบางกระทึก นายเจน เกิดโพชา
บ้านคลองนกกระทุง นางสาวภัทรียา คชหิรัญ
บ้านคลองบางกระจัน นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว
บ้านคลองมหาสวัสดิ์ นายธนกฤต ธรรมวณิชย์
บ้านบางประแดง นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์
บ้านบางม่วง(ประชารังสิต) นางสาวดารินนา ปานเสน
บ้านประตูน้ำพระพิมล นางสาวระเบียบ ชาญช่าง
บ้านรางปลาหมอ นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
บ้านหนองมะม่วง นางสาวณัทชฎาภร ธรรมราช
บ้านห้วยกรด นางสาวณัฐรดา จิตรแก้วดี
บ้านหัวอ่าว นางสาวกุลฑรี พิกุลเเกม
บุณยศรีสวัสดิ์ ว่าที่ ร.ต.ไกรทอง สิงห์คํามา
วัดกลางครูเวียง นางสาวอรดี น้อยปุก
วัดกลางบางแก้ว นายสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
วัดกลางบางแก้ว (พุทธวิถีประสิทธิ์) นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา
วัดดอนยอ นางสาววรรณสร สุริยะศรี
วัดเดชานุสรณ์ นางสาวธิญดา โชติรุจิธนกุล
วัดทรงคนอง นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์
วัดไทยาวาส(นิลดําพิทยานุสรณ์) นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์
วัดนวลนรดิศ นางจุฑามาศ นุชนาถ
วัดน้อย นางสาวหทัยรัตน์ ใจซื่อกุล
วัดบางน้อยใน นางสุดารัตน๋ จอมแก้ว
วัดบางภาษี นางจันทิรา รัตนะ
วัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
วัดรางกําหยาด นางสาวพิชชาพร อุ่นศิริ
วัดราษฎร์สามัคคี นางสาวอิ่มทิพย์ อนิศดา
วัดลานคา นางศิวิไล ทีคํา
วัดห้วยตะโก (บูรณธนิตราษฎร์รังสรรค์) นางอลิสรา จันทราช


Comments