แสดงความยินดี

โพสต์29 ต.ค. 2558 03:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2558 05:01 ]
    ตามที่คุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการครองตน ครองคน ครองงาน และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและ เกียรติบัตร "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 37,780 คน
    และคุรุสภา ยังได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น" จำนวน 2,324 คน นั้น คณะกรรมการคุรุสภาได้มีการประชุม ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 37,780 คน และอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2,324 คน ตามประกาศของคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 สั่ง ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

    
    
ในส่วนของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 รางวัลหนึ่งแสนครูดี มีจำนวน 18 คน ได้แก่
    นางสาวจันทร์เพ็ญ กิจประเสริฐ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางบุษยา แก้วอำไพ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางวิไลวรรณ พุ่มกุมาร โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางศรินทิพย์ อยู่ยงค์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางสมใจ นาคศรีสังข์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นายสุเทพ อยู่ยงค์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางสาวกาญจนา ปานมั่งมี โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
    นางเครือวัลย์ บัวสมบูรณ์ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
    นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
    นางสาวจันทร์เพ็ญ กิจประเสริฐ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางบุษยา แก้วอำไพ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางวิไลวรรณ พุ่มกุมาร โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางศรินทิพย์ อยู่ยงค์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางสมใจ นาคศรีสังข์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นายสุเทพ อยู่ยงค์ โรงเรียนตลาดเกาะแรต
    นางสาวกาญจนา ปานมั่งมี โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
                                                                                       นางเครือวัลย์ บัวสมบูรณ์ โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
                                                                                       นางจีราวรรณ ศรีวงษ์ญาติดี โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม

    รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น มีจำนวน 11 คน ได้แก่ 

        นางกนกวรรณ นาลัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
        นางเครือวัลย์ คุณานุศาสน์ โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
        นายชิติพัทธ์ ลี้สุขสม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิธีประสิทธิ์)
        นางสาวณัฐวรรณ ศรีสุทธี โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
        นางสาวนันทา มูลทองน้อย โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
        นางนิภา ไชยป่ายาง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิธีประสิทธิ์)
        นางภัทรจิตต์ กล่อมฉิม โรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล)
        นางสาววรินทร พึ่งแสง โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (พุทธวิธีประสิทธิ์)
        นายวันชัย ฉ่าสุวรรณวัฒนา โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2
        นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
        นางสุพร ลัทธิจิตต์ โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)


ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
Comments