สพฐ. ชงปรับหลักสูตรใหม่ ป.1-2 เน้นภาษา ป.4-6 เน้นเลข

โพสต์2 พ.ย. 2556 07:20โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2556 08:11 ]
        
สพฐ. ชงปรับหลักสูตรใหม่ ป.1 - ป.2 เน้นภาษา ป.4 - ป.6 เน้นเลข เชื่อการปรับสัดส่วนเนื้อหาให้เหมาะตามวัย และการปรับโครงสร้างเวลาเรียน เพื่อเพิ่มกิจกรรมนอกห้อง ช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ของเด็กได้ครบทุกด้าน

        ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ในปีการศึกษา 2556 สพฐ. เตรียมปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะทำการปรับโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย ด้วยการปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนวิชาการ และเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ เชื่อว่าการลดจำนวนชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน หากครูใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ

        สำหรับการปรับลดจำนวนชั่วโมงเรียนวิชาการนั้น จะมีการปรับสัดส่วนการเรียนวิชาต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นด้วย โดยจะเน้นไปตามวัย อาทิ ระดับประถมต้นโดยเฉพาะ ป.1 - ป.2 จะเน้นการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาเป็นหลัก จนถึงระดับประถมปลาย จึงจะเพิ่มเติมทักษะด้านการคิดคำนวณ ส่วนระดับมัธยมต้น จะเพิ่มเติมทักษะในการแสวงหาความรู้ให้กับเด็ก ๆ ขณะที่ในระดับมัธยมปลาย จะเน้นให้เด็กนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้จริง

        และในส่วนของการปรับลดการบ้านนั้น สพฐ. ขอให้ครูผู้สอนสั่งการบ้านให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้น และเหมาะสมแก่การให้นักเรียนนำกลับไปทำที่บ้าน อาทิ การบ้านประเภททบทวน เพิ่มความชำนาญ เป็นต้น แต่หากเป็นการบ้านประเภทแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งอาจมีความซับซ้อนและยากเกินกว่าที่เด็กจะทำได้โดยลำพัง ควรเป็นงานที่ให้นักเรียนทำที่โรงเรียนโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงแทน 
Comments