สสวท.เปิดคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education

โพสต์8 ก.ค. 2558 09:25โดยWebmaster Supervisory
        
สสวท. จะคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย (Thailand  STEM Education Teacher Awards) โดยผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครและผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pd.ipstdevsite.com และ www.stemedthailand.org 
หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู สสวท. โทร. 0-2392-4021 ต่อ 1152-3 

        การสมัครและส่งหลักฐาน  ครูท่านใดที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดได้ดังต่อไปนี้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหลักฐานการสมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส่งหลักฐานการสมัครไปยังศูนย์ประสานงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปสกช.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด กลุ่มเครือข่ายพัฒนาศึกษาเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง อาชีวศึกษาจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่งหลักฐานการสมัครไปยัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
Comments